Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 maj 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 maj 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kommu-
nalnämndens i Klosters socken
sammanträde i Tingshuset i
Eskilstuna den 6 Maj 1905.

Närvarande undertecknad ordförande samt
ledamöterna H. Engström, O. A. Neuman, Aug.
Pettersson, Herm. Vännerdahl, Aug. Karlsson
Alb. Jansson, C. G. Sundkvist, Axel Andersson
och Arvid Olsson.

§1.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
H. Engström och Aug. Pettersson, Hannelund.

§2.
Föreståndaren Persson företrädde och anhöll
om löneförhöjning för innevarande år af 200 kr.
på den grund att hjonens antal vid Fattiggården
betydligt ökats under året och det till följd däraf
blifvit mycket arbetssammare än hvad som beräk-
nats när han antog platsen. Nämnden beslöt
att frågan skulle uppskjutas till nästa sammanträde.

§3.
Herr Hilmer Engström framställde en begä-
ran att Nämnden måtte utanordna 200 kronor
af hundskattekassan till Klosters skollofskolloni
och beslöt Nämnden att till en blifvande Kommunal-
stämma förorda bifall till framställningen.

§4.
Föredrogs Källarmästar Eugèn Barnabé i Es-
kilstuna underdåniga besvär öfver Länsstyrelsens
i Södermanlands läns resolution af den 18
April 1905 i fråga om vägradt tillstånd till utskänkning
af spirituösa drycker å lägenheten Djurgården
i Klosters socken. Under öfverläggningen fram-
ställdes yrkanden dels af Herr Engström, att
Kom. Nämnden måtte förorda bifall till Herr
Barnabé besvär och dels af Herr Vänner-
dahl, att Kom. Nämnden gör det uttalandet, att
klagandens besvär icke måtte föranleda än-
dring i det öfverklagade beslutet.

Vid verkställd votering afgafs 6 röster för Herr
Engströms förslag och i enlighet med närslutna
bilaga A, och 4 röster för Herr Vännerdahls
förslag. En ledamot var frånvarande. Herr
Vännerdahl m. fl. reserverade sig mot beslutet
enligt närslutna bilaga B.

§5.
Ledamoten C. A. Olsson Hugelsta var frånvarande
utan att anmäla laga förhinder och förpliktades
att böta 2 kronor till kommunens kassa.

[MARG:Obs.
se n. prot.
den 16 Juni
§19.]

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Justeras
/Joh, H, Engström/
/Aug. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 maj 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105944.

Personrelationer