Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 februari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 februari 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken sam-
manträde i Sockenstugan den
6 Februari 1892

Närvarande undertecknad ordförande samt Herrar
ledamöter Anders Larsson, Anders Eriksson
P. Larsson, J. J. Jonsson, Nils Jansson, P. J. Söder-
kvist, O. Eriksson, O. Andersson samt i st. för
C. Carlsson i Röksta suppleanten J. Olsson. Hagnesta.
och för E. G. Engström Gustafslund suppleanten
G. Eriksson i Kumla.

§1.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes utslag
angående understöd som Kjula socken lemnat
till arbetaren Carl Alfred Hedström; och beslöt
nämden att icke deröfver anföra klagomål, samt
bestämdes att Kjula Socken skulle honom med
hustru och barn hit öfversända.

§2.
Ordföranden upplyste att 1891 års räntemedel å Laza-
rettsfonden icke räckte till att betäcka Lazaretts-
kostnaden för Gossen David Lifvergren, nämnden
beslöt att detta skulle få tillskjutas ur kommu-
nalkassan med 6 kronor 40 öre, samt att för hans
vård i Epedemiska skjukhuset äfven detta skulle
få utgå ur kommunalkassan, men om bar-
nets föräldrar framdeles skulle komma i så-
dan ställning, att de kunde återbetala detsam-
ma, det af dem då skulle återsökas.

§3.
Hustru Amelia Augusta Börjersson på Tunafors
företrädde och begärde hjelp till kostnaden för
sin man Frans Oskar Börjersson, som nu vore
intagen på Lazarettet nämden beslöt att detta
skulle få utgå ur Lasarettsfonden, men som
han våren 1891 hitflyttat från Stenkvista försam-
ling och antagligen der har hemortsrätt, beslöts
att hos Konungens Befallningshafvande göra yrkan-
de om åläggande för nämde samhälle, att
återgälda den blifvande kostnaden.

§4
Företrädde Hemmansegaren J. G. Andersson
från Ärsta och anhöll om någon hjelp för sin
hyresgäst L. G. Eriksson med hustru, hvilka
båda vore sängliggande sjuka, framhöll sär-
skildt att de icke hade något brännsle, nämden
beviljade dem en famn barrved

§5.
Företrädde enkan Christina Jonsson boende i
Eskilstuna och begärde understöd, sedan upp
lysts blifvit att hon egde barn, hvilke vore
i goda ekonomiska omständigheter; och hon
äfven, på tillfrågan om de icke kunde för-
sörja henne, svarade, "det kan de nog", så afslogs
hennes begäran

§6.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
A. Larsson Grönsta och Anders Eriksson Qvin-
nersta

Som ofvan.
/Aug Olsson/

Justeradt.
/Anders Larsson/
/Anders Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 februari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105943.

Personrelationer