Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 april 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 april 1906

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kom-
munalnämndens i Klos
ters socken sammanträde
i Sockenstugan 5 April 1906.

Närvarande undertecknad ordf. samt
ledamöterna Hilmer Engström, Aug. Petters-
son, Herm. Vännerdahl, O. A. Neuman,
Aug. Karlsson, Alb. Jansson, Arvid Olsson,
C. G. Sundkvist, Axel Andersson och C. A.
Olsson i Hugelsta.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll
valdes Arvid Olsson i Slagsta och Alb. Jans-
son i Skensta.

§2.
Föredrogs Källarmästar Eugén Barna-
bé ansökan om rätt till utskänkning å
sommarluststället Djurgården i Klosters
socken från och med 1 Maj till och med
30 September innevarande år. Söckne-
dagar från kl. 9 fm. till 11 e. m. samt sön-
och helgdagar från kl. 1 till 5 och 6 till 11 e. m.
därstädes få till allmänheten mot betalning
utskänka vin, malt- och spirituösa drycker
i förening med värdshusrörelse.

Under öfverläggningen framhölls af Herr
C. A. Olsson i Hugelsta, att under den följd af år
utvärdshusrörelsen bedrifvits vid Djurgården,
kommunen aldrig haft det ringaste obehag
däraf och kunde därför ej finnas skäl för afslags-
yrkande, utan yrkade han bifall till Herr
barnabé framställning i enlighet med det
af Stadsfullmäktige i Eskilstuna förut lämna-
de förordet. Herr Vännerdahl yrkade
afslag å framställningen enligt följande
skrifvelse, hvilken han anhöll att få inta-
gen i protokollet:
"Efter det Konungens Befallningshaf-
vande remitteradt till Klosters sockens
Kommunalnämnd en från Källarmästare
E. Barnabé inkommen ansökan om rätt
att på förlustelseplatsen Djurgården utskänka
spirituösa drycker, får Nämnden för sin del
förklara att den icke finner något behof af
en sådan utskänkning där förefinnas.
Dock anser Nämnden det vara önskvärdt
att å platsen, som sommartiden är mycket
besökt, ordning och snygghet upprätthålles.
Men som det blifvit för Nämnden kändt, att
erbjudande föreligger från af Eskilstuna nykter-
hetsföreningar utsedda delegerade att i berör-
da afseende omhänderhafva platsen, så synes
det icke heller ur ordningssynpunkt vara
behöfligt att Herr Barnabés anhållan bifalles
På ofvan anförda grunder vill alltså Nämnden
för sin del afstyrka Herr Barnabés förenämnda
ansökan."

Vid därefter verkställd votering afgåfvos 7 röster
för bifall och 4 röster för afslag
och beslutade Nämnden alltså att lämna förord
till Herr Barnabés framställning.
Mot beslutet reserverade sig Herrar Vännerdahl,
Aug. Pettersson, O. A. Neuman och Aug. Karlsson.

§3.
Därefter gjorde Nämnden enhälligt det utta-
landet, att i händelse Herr Barnabé beviljas
utskänkningsrättigheter vid Djurgården,
serveringen måtte bedrifvas endast i där
befintliga lokaler samt inom det närmast där-
intill inhägnade området, samt att kommunen
ej betungas med utgifter för polisbevakning där-
städes.

§4.
Till besiktningsmän, att tillsammans med
vederbörande verkställa besiktning vid
sommarluststället Djurgården valdes
Herr A. Ahlborg och Hilmer Engström.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Justerat:
/J, A, Jansson/
/Arvid Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 april 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105937.

Personrelationer