Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juni 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juni 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämdens sammanträde i Socken-
stugan den 4 Juni 1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter A. Larsson. P. Larsson. A Eriksson
E. G. Engström, J. Jonsson, C. Carlsson, O. Andersson
P. Söderkvist. Nils Jansson. samt i st. f. O.
Eriksson Slagsta suppleanten Thedor. Södermark.

§1.
Företrädde hustrun Hulda Matilda Lindgren från
Rosenhäll och begärde understöd; och som
hennes man skrädderiarb. Albert Eriksson enligt ett af stadsläkaren E. W.
Pallin utfärdadt betyg lede af lungsot, samt
i följd deraf vore oförmögen att genom
arbete förvärfva hvad till lifvets uppehälle
oundgängligen erfordrades, så beviljade nämden
10 kronor i understöd, samt i hyreshjelp
återstoden på 3:dje kvartalets hyra med
12 kronor 50 öre, men som hon egde
hemortsrätt inom Sundby församling, beslöts
att hos Konungens Befallningshafvande göra
ansökan om åläggande för nämde samhäl-
le att återgälda det nu lemnade understödet
jemte hyresbidrag, samt hvad vidare kunde
komma att här utgifvas

§2.
Nämden beslöt att Lasarettskostnaden för
enkan Fredrika Andersson från Gunnaskär uppgående till
12 Kronor 15 öre skulle betäckas, genom
att hon försålde af lösöreboet, sin af-
lidne mans gångkläder.

§3
I understöd till enkan Fredrika
Andersson från Gunnaskär, hvilken
egde tre oförsörjda barn beviljade
nämden 6 kronor för Juni månad.

§4.
Att. justera dagens protokoll valdes Herrar
Anders Eriksson och J. J Jansson. Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug Olsson/

/Anders Eriksson/
/J, J, Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juni 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105932.

Personrelationer