Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juli 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juli 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster sockens sam-
manträde i sockenstugan den
4 Juli 1903.

Närvarande, undertecknad. ordf. Samt leda-
möterna H. Engström, A. Pettersson, A. Sahlin.
A. Carlsson, A. Ahlborg, Ax. Andersson; Edv. Olsson
C. G Sundkvist. C. A. Olsson. och C. Zakrisson

§1.
Enk. Stina Andersson. Tunaberg. beviljades
för nästk. halfår Tre kronor. i mån.

§2.
Enk. Cristina Aspelin. med. 4 minderåriga
barn. beviljades för nästk. halfår. Tolf Kro-
nor i mån.

§3.
Enk. E. M. Lundberg. Furuhäll med. 3 minder-
åriga barn. beviljades för nästk. halfår Tio.
kronor. i mån.

§4.
Enk. Albertina Andersson. Lindesnäs med. 3.
minderåriga barn. beviljades för nästk. halfår.
Tio kronor i mån.

§5.
Enk. Sofia Persson. Grönsta. med 4 minder-
åriga barn. beviljades för nästk. halfår.
Tio kronor. i mån.

§6.
för. Axel. Georg. Molander. utackorderad hos.
E. J. Törnblom Smedsta. Dunkers socken.
beviljades för nästk. halfår. 7 kr.. i mån.

§7.
för. flickan. Frida. Hellström beviljades
Åtta kron. i mån. för nästk. halfår.

§8.
A. F. Olssons enka. Rödmossen. beviljades
för nästk. halfår. {Åtta} (8) kronor i mån.

§9.
L. G. Eriksson. Sofieberg. beviljades för näst-
kommande halfår. Tio. Kronor i mån.

§10.
C. E. Söderlund. Gustafsborg. beviljades för.
nästk. halfår. Tolf. Kronor. i mån.

§11.
C. E. Holmgren. Eskilstuna, beviljades för.
nästk. halfår. Tio kronor. i mån.

§12.
Matilda. Andersson Rödmossen. beviljades
för nästkommande halfår Sex. kronor. i mån.

§13.
enk. Maria Lovisa Andersson. beviljades för näst-
kom. halfår. Tio kronor. i mån

§14.
C. Olsson. Grindstugan beviljades för Sin ofärdige
son. Fem Kronor i mån.

§15.
enk. Matilda Jonsson. Löfhagen. beviljades för.
nästk. halfår Fem kr. i mån.

§16.
C. W. Bergström Annero beviljades på grund.
af sjukdom (lungsot) för nästk. halfår.
Tio kronor. i mån.

§17.
enk. Lovisa Johansson Helgesta bevilja-
des för nästk. halfår. Fem kronor i mån.

§18.
Maria. Wilhelmina Olsson. Solberga. bevil-
jades för nästk. halfår. Tre kronor. i mån.

§19.
flickan. Beda. Matilda Larsson. Nyfors.
utackorderad hos C. A. Bergkvist beviljades
för nästk. halfår. Sju Kronor. i mån.

§20.
för. flickan. Maria Eleonora Gustafsson.
utackorderad. hos C. A. Pettersson. Olivihäll
beviljades för nästk. halfår. Sex. kronor. i mån.

§21.
enk. Carin. Carlsson. Nytorp beviljades för nästk.
halfår Fem kronor. i mån.

§22.
Upplästes Torshälla stads fattigvårdsstyrelses
hos Kongl. Majts. och Rikets Kommarrätt
anförda besvär öfver Konungens Befall-
ningshafvandes utslag angående ersättning
till familjen. Grandin. nämden beslöt godkän-
na en af ordf. uppsatt skrifvelse till för-
klaring. dri yrkades de anförda besvärens
ogillande, på den grund att sökanden
icke styrkt att understödet för hustrun
och barnen utgått efter 1 § fattigvårdsför-
ordningen.

§23.
Föredrogs Norrköpings Stads fattigvårdsstyrel-
ses hos Konungens Befallningshafvande
gjorda ansökan att utfå ersättning af
sjukhjelp. 7 kronor., som lemnats f. attille-
risten Carl Joh Carlsson. Mellin, då enligt
hvad upplyst blifvit han bott här i
socknen vid Tunafors i flera år och
hemortsrätten var här, samt då under-
stödet utgått efter 1 § fattigvårdsförordningen,
beslöt nämden att godkänna krafvet.

§24.
Att justera detta protokoll valdes Herrar.
G. Sundkvist och Ax. Andersson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justeradt.
/C, G, Sundqvist/
/Ax. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juli 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105931.

Personrelationer