Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal
nämndens i Kloster Socken
sammanträde i Sockenstugan
den 31 Oktober 1888

Närvarande undertecknad ordförande samt Herrar
Baron A Leijonhufvud,C,Olsson,C,Carlsson
L Olsson,O Andersson,P J Söderqvist,A Larsson
P Larsson,och C O Olsson.

§1.
Upprättades följande förslag till Utgift
och inkomststat för Kommunen för år 1889

Utgifter
Till fattigvården - 3600
Presterskapet Jura Stolae - 75
Räntor och Amoteringar - 1072.38
Tingshus och Häradshäkte - 352-
Aflöningar - - 400-
Annonsering - - 100-
Oförutsedda behof - 334-87.
{Wägkassan - 21-75.}

Kronor 5956-00

Inkomster A som ej behöfver uttaxseras.
Behållning från 1888- 1000-
Af Klosterström - 1017-25
B uttaxsering af 15.500 fyrkar å 23 öre - 3565-
B uttaxsering af 9500 fastighetsfyrkar till
Tingshus och Häradshäkte a 3-2. - 304-
B uttaxsering 6000 inkomstbevillningsfyrkar till
Tingshus och Häradshäkte á 0-8. - 48
B uttaxsering af hemman {till Wägkassan - 21-7.5}

Kronor 5956-00

§2.
Företrädde Snickar Pettersson hustru nu bo-
ende vid Ånsöga och begärde hjelp emedan
mannen som rest från familjen
och icke bidrog till dess underhåll samt hon och bar-
nen saknade bostad,beslöts hon skulle erhålla
20 kronor uti hyreshjelp för halfåret samt till
kängor till hennes tvenne barn ur mat och pollett
kassan.

§3
Pigan Emma Christina Johansson skrifven på
socknen begärde hjelp till sitt barn,som hon
under detta år haft tjenst vid Hyndevad i
Gillberga socken ansågs hon der hafva hem-
ortsrätt i anledning hvaraf hennes begäran
afslogs.

§4
Statdrängen Roos vid Helgesta begärde att
hans son Gustaf måtte få intagas på barnhemmet,
som Roos ansågs arbetsförd och sjelf kunna under-
hålla honom,afslogs begäran,men skulle han
erhålla hjelp till kläder för en gång.

§5
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
C,Carlsson Röksta och L Olsson Ånsöga.

som ofvan

/J,E,Olsson,/

Justeradt

/Carl Carlsson/
/Lars,Olsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105923.

Personrelationer