Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 januari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 januari 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster Socken
Sammanträde i Sockenstugan
den 31 Januari 1891.

Närvarande undertecknad orförande, samt
Herrar ledamöter Friherre A. Lijonhufvud,
Carl Carlsson, C. Berglund, O. Eriksson, O.
Andersson, N. J. Jansson, J. J. Jonsson
A, Larsson. P. Söderkvist samt i stället
för P. Larsson, suppleangen Anders Eriksson
i Qvinnersta.

§1.
Föredrogs Arboga Stads fattigvårdsstyrelses
ansökan, om åläggande för Kloster Sock-
en att betala vård och underhåll för
å dess fattigvård intagne förre smedsarbe-
taren Stefan Gilius Stefansson, Som tvif-
velaktigt vore om mannen härstädes
egde hemortsrätt, beslöt nämnden anta-
ga en af ordföranden uppsatt skrifvelse
till bestridande af krafvet.

§2.
I anledning af fattigvårdsstyrelsen i Eskil-
stuna hos Konungens Befallningshafvan
gjorda framställning om åläggande för
Kloster Socken, att gälda af sökande
styrelsen lemnadt understöd, för Enkan
Augusta Sofia Carlström och hennes fem
minderåriga barn med 10 kronor, samt
hyreshjelp 20 kronor 75 öre för årets första
kvartal, beslöt nämden, att som hon
hade hemortsrätt i Kloster Socken
godkänna krafvet. Friherre A. Lejonhuf-
vud på Hvilsta upplyste, att han på
sina egor hade en stuga, dit hon kun-
de få flytta och bo; utan någon afgift för
socknen för hyra och uppdrogs åt ordföran-
den att underrätta henne derom, vidare
beslöt nämden att ett underhåll af 10 kronor
i månaden skulle lemnas henne tills vidare.

§3.
Ordföranden upplyste att han till fattighjonet
Johannes Larsson boende å Ånsöga egor måst
under Januari lemna 1/2 famn grenved och
beslöt nämden godkänna denna hans åtgärd.
samt beslöts att 1 famn ved skulle tills
vidare honom lemnas.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
C. Carlsson och O. Andersson Röksta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 januari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105910.

Personrelationer