Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 december 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 31 December 1901.

Närvarande underteckn. ordf. samt ledamöterna
Joh Engström, J. Hulterström, C. Zakrisson
Ax. Andersson., Edv. Olsson, A. Pettersson.
A. Sahlin, Aug. Holmgren, A. Ahlborg.

§1.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelse
hos Konungens Befallningshafvande
gjorda ansökan om åläggande för
Kloster att ersätta dem lemnadt under-
stöd till Smidesarb. Carl Ludvig Lars-
son och hans hustrus tre minderåriga
barn Carl Ideon Waldemar född d. 29/9.91.
Carl Gustaf född den 8/3 1896. Carl Evald
född den 3/10 1901. hustrun Matilda Carolina
Larsson hade den 27 nästlidne November
afviket från hemmet i Stenkvista till
obekant ort, mannen var för förskingring
ådömd frihetsstraff, hvilket han
aftjenade å Långholmen, barnen voro
nu intagna den yngsta sedan den 6.
December på fattigvårdsinrättningen
och de andra sedan den 7 December.
på Eskilstuna stads barnhem och for-
drades dels att ersätta den 29 Nov utbeta-
lade 10 Kronor, samt sedermera 50 öre
om dagen för hvardera, tills de blifva
utackorderade. Ordf uppläste en skrifvelse
till förklaring häruti Krafvet godkändes.
hvad beträffade de 10 Kr. som utbetalts
den 29 Nov., men bestreds ersättning af
50 öre om dagen; utan godkändes att
betala efter 100 Kronor om året för hvardera.
af barnen, såvida det framdeles kunde
styrkas att föräldrarna sjelfva icke
kunde försörja dem.

§2.
Föredrogs Stenkvista Sockens fattigvårds
styrelse, hos Konungens Befallnings-
hafvande gjorda ansökan om åläggan-
de för Kloster att ersätta dem ett den
20. innevarande Dec lemnadt under-
stöd af 10 Kronor. till arb. Carl Ludvig
Larsson, samme person som i föregående
paragraff omnämnes, jemte ersättning
för ett barn intaget på fattiggården
läkarebetyg för mannen af den 19.
Dec utgifvit af doktor Alm företed-
des, som visade att han på grund
af magsjukdom för närvarande var
oförmögen att försörja sig och de
sina, nämden beslöt att ersätta
10 kronor. samt för barnets underhåll,
om föräldrarna framdeles ej kunde
försörja det, med ett belopp ett för
allt. af 100 Kronor om året, ett
pris som Stenkvista fattigvård an-
sett vara det rätta, då de skall
ersätta Kloster för barnavård.

§3.
Föredrogs Kristiania fattigvaesen fordrade
ersättning af 11 kronor för Gustaf Oskar
Carlsson. Norrman, hvilken var behäftad
med tuberkolos. i Lungerna. fattigvårds
styrelsen som förut utbetalt 86 Kronor
för honom, godkände att äfven nu
utbetala detta.

§4.
Till vaccinationsföreståndare efter W.
Andersson, som afsagt sig uppdraget
valdes fjerdingsmannen A. Sahlin Kumla.

§5.
Helsovårdstillsyningsmannen anmälde att
det vore behöfligt att någon upplags
plats anskaffades för samlandet af
sopor m. m. från Tunafors lägenhe-
terna, nämden som ansåg icke
någon stor fara derför ännu före-
ligga, beslöt att ärendet skulle få
tillsvidare anstå.

§6.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar.
A. Pettersson. Hannelund. och J. Hulterström.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Aug, Pettersson/
/J Hulterström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105909.

Personrelationer