Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 september 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 september 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommu-
nalNämnden i Klosters Socken
den 30 September 1874.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman.
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr O. Olsson, Skiftinge
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta

{§.1.}
Klosters Socken tillhörige ogifta Magdalena Persdotter
med 2 barn hade hit anländt från Gefle, samt Ordfö-
randen liqviderat fattigvårdskostnaden för dem
derstädes, uppgående till 162 rd [riksdaler] öre, hvilket godkändes,
likasom att desse personer vid hitkomsten intagits å
fattighuset samt hittills fått åtnjuta understöde
med 50 öre om dagen.

Nämnden biföll, att Magdalena Persdotter med barn
tillsvidare skulle få vara qvar i fattighuset och
bestämde understödet från och med den 1 instundande
Oktober efter 10 rd i månaden.

{§.2.}
På Herr Friherre A. Leijonhufvuds framställning, beviljade
Nämnden från Socknens lasarettsfond ett understöd af
10 rd till Enkan Anna Fernlunds dotter Sofia Pers-
dotters lasarettsvård; hvilken inalles kostat 36 rd;
enär begge äro i knappa omständigheter.

{§.3.}
Sedan Konungens Befallningshafvande i Länet meddelat
Fabrikören A, Norrman tillstånd att vid hemmanet Grönsta
N:o 3 i Klosters Socken utöfva bränvinsbränning från klockan
12 på dagen den 1 instundande Oktober; så utsåg Kom-
munalNämnden hemmansegaren Lars Erik Olsson i Ånsöga
till vittne vid bränvinets uppmätning och profning.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt

/Gustaf Olsson,/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 september 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105907.

Personrelationer