Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken sam-
manträde i Sockenstugan den
30 Oktober 1901.

Närvarande undertecknad. ordf samt Herrar
ledamöter J. Engström, A. Pettersson J. Hulterström
A. Sahlin , Aug. Heolmgren. Axel Andersson. C.
Zakrisson, A. Ahlborg.

§1.
Föredrogs F. W. Edlunds i Eskilstuna hos Ko-
nungens Befallningshafvande gjorda ansö-
kan att återfå sina till Kloster socken
erlagda Kommunalutskylder, som öfversteg
det som han var skyldig erlägga för
sin egande hälft i lägenheten Årbylund,
emedan han inflyttat till Eskilstuna hösten
1899. och lät skattskrifva sig för år 1900
i Eskilstuna, så godkändes hans begäran.

§2
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses hos
Konungens Befallningshafvande gjorda ansökan
att af Kloster utfå ersättning för lem-
nadt understöd 15 kronor från 30 Sept,
samt det ytterligare understöd, som komme
att lemnas tvänne minderåriga barn Tore
Gabriel född 20/11 91 och Elsa Maria född 24/5 94.
hvars fader var smidesarb. Axel Gabriel
Molander, hvilken rymt, som hemortsrätten
var härstädes, godkändes krafvet.

§3.
Att justera detta protokoll valdes Herrar.
Joh. Engström, och A. Pettersson:

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Joh. Engström/
/Aug Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105906.

Personrelationer