Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommu-
nal Nämndens i Kloster Socken
sammanträde i Sockenstugan
den 30 Oktober 1882

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar O. Olsson i Skiftinge
Carl Carlsson i Röksta
Olof Andersson i Röksta
Lars Olsson i Ånsöga
Olof Eriksson i Ånsöga
Gustaf Olsson i Eckersta
Anders Larsson i Grönsta
Gustaf Abrahamsson i Hugelsta

§1.
Upprättades följande förslag till utgifts- och inkomst-
Stat för nästkommande år:

{Utgifter:}
Af Kyrkostämman beslutade:
För skolväsendet af Kommunalkassan 1000
För räntor och amortering af byggnadslån 1500 2500
Bidrag till Kyrko och ekonomikassan 548:41
Bidrag af Kyrkokassan och ekonomikassan, 200:-
Bidrag till orgelnist och klockare och ekonomikassan, 250: 998:41
Af Kommunalstämman beslutade
Till fattigvården omkring 3000
Presterskapet, Jura Stolae 75.
Till Kyrkokassan 10 öre af hvarje mantalsskrifven person 75
Till aflöningar och skrifbiträden 300:
Till räntor och amortering å jernvägslånet 1065
Till Oförutsedda behof 411:59 4926:59

= 8425:

{Inkomster}
Af Kyrkostämman beslutad uttaxering à 10 öre af hvarje
Skattskrifven person 75:
Af personlig afgift à 50 öre för man och 25
öre för qvinna 250:
Af Statdrängar, jordtorpare, backstugusittare
1 Krona, af handtverkare, som ej hafva fyrktal
2 Kronor 100:
Af Klosterström, enligt Kongl. Maj:ts dom, omkring 800. 1225:
Uttaxering i öfrigt af fyrkar till fattigvården och
gemensamma behof, af 12000 fyrkar à 60 öre 7200
Summa Kronor 8425.

I sammanhang härmed beslöts, att uppbörden
af de medel som utgå af fyrk skall ske i 2:ne terminer, den 1:a i
Februari månad och den 2:a i Juli månad.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/

/Lars, Olsson/
/Gustaf Abrahamson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105904.

Personrelationer