Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 januari 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 januari 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalNämn-
dens i Kloster Socken sammanträde i
Sockenstugan den 30 Januari 1886.

N:de: Undertecknad, vice ordförande som under
Ordförandens af sjukdom föranledda förfall
förde ordet samt
Herr N. Werner å Skiftinge
O. Andersson i Röksta
A. Larsson i Slagsta
Carl Wallin i Skensta och
Hofslagaren E. G. Engström samt
L. E. Olofsson i Ånsöga
C. O. Olsson i Gredby

§1.
Föredrogs en från provinsialläkaren ankommen anmälan om
upplag af latrin vid vägen invid Ekbacken å Kungs-
ladugårdens egor, och från hvilka upplag spredes stank,
hvilken kunde föranleda sjukdomar samt dessutom
vore osnyggt genom otömda och orena latrin-
kärl; och erbjöd sig nu Herr N. Werner att låta
bortföra från närheten af vägen dervarande upplag samt uppläg-
ga detsamma så långt från väg och boningshus,
att olägenheten af stank och faran för smittosam-
ma sjukdomars spridande förhindras; och då nu
tillika upplystes att vid flera ställen inom kommunen
funnos sådana illaluktande upplag, så beslöt nämnden
för att undanrödja den fara för allmänna helsotillståndet
som genom sådana upplag förefinnas, att för framtiden
stadga ett vite af Tjugu (20) Kronor, hvartill en-
hvar gör sig förfallen, som invid boningshus eller
farled uppläger latrin eller annan illaluktande
orenlighet på närmare afstånd än 1500 fot
samt utan att vara så blandad med kalk eller
andra ämnen att lukt och stank derifrån
hindras att spridas och så att faror för allmänna
helsotillståndet icke kunna uppkomma; och beslöts
att detta vitesförbud skall underställas
Konungens Befallningshafvandes fastställelse.

§2.
Företrädde Pigan Amanda Charlotta Larsson från
Röksta, nu Skrifven på Socknen, och begärde hjelp
för underhåll för sitt oäkta barn Elin Charlotta.
och beslöt nu nämnden att för det begärda ända-
målet bevilja för innevarande år ett be-
lopp af 40 Kronor, att utgå med 20 Kronor för
hvarje halfår.

Samma dag uppläst och godkändt

/Ax; K:son Leijonhufvud/

/Lars, Olsson/
/Nils Werner/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 januari 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105892.

Personrelationer