Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens sammanträde i
sockenstugan den 29 Okt. 1902.

Närvarande undert. ordf. samt Herrar ledamö-
ter, Joh. Engström, A. Pettersson, Aug. Holmgren,
A. Carlsson, Ax. Andersson, J. Hulterström
och Edv. Olsson., Sahlin frånvarande med.
giltigt förfall.

§1.
Ordföranden meddelade att han den 6 i den-
na månad måst tilldela Bagaren Per
Efraim Lindblom från Skogvaktartorp ett
understöd af Tolf Kronor. emedan både
han och hustrun på grund af företedda
läkarebetyg vore oförmögna att förörja
sig och sitt barn, men som familjen
antagligen egde hemortsrätt i Malma
socken Wästmanl., hade denna kommun
lagsökts för detta understöd, samt allt
det som vidare kommer att här behöfva
utgifvas enl. 1§ fattigvårdförordningen,
nämden godkände detta åtgörande.

§2.
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses hos
K. B. Hafvandes gjorda ansökan om åläg-
gande för Kloster att ersätta ett under-
stöd af, Femton Kronor lemnadt d. 17 Sept. till
Enk. Anna Lovisa Eriksson, nu bosatt
i gården 401. Etuna med. 4 minderåriga.
barn Carl Axel född. 24/1 88. Anna Maria
född 4/12 89. Hilma Ottilia 7/11 92. Johan
Edvin 15/8 98. hon hade varit boende vid
Wallsta från 1 Okt 1900 till 1 Okt. 1901. då
hemortsrätten var härstädes och understödet
utgifvet enl. 1§ fattigvårdsförordningen,
så fanns ej någon annan utväg än
att godkänna krafvet.

§3.
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses
hos K. B. Hafvande gjorda ansökan
om åläggande för Kloster att ersätta
dem ett den 8 i denna månad lem-
nadt understöd, till hustru Lovisa Wen-
delius. utgörande för medecin 1.70 och
Kontants 10 Kr. hon hade ett minderå
rigt barn Bror Emil född d. 17/10 1889. var
nu bosatt i Odensdal 8. hon hade haft
understöd af Kloster sednast år 1899. hade
flera år bott i en lägenhet vid Tunafors
gård. mannen var intagen på Carlskrona
tvångsarbetsanstalt då hemortsrätten
var härstädes och understödet utgif-
vet enl. 1§ fattigvårdsförordningen be-
slöts att godkänna Krafvet.

§4.
Maria Wilhelmina Olsson från Solberga
född 1838 anhöll att få ett understöd af
3 Kronor i mån, nämden beviljade detta
från 1:sta November.

§5.
Som ledamöterna A. Ahlborg och Carl
Zakrisson från sammanträdet uteblifvet
utan att suppleanter tillstädeskommit
fälldes de att till Kommunalkassan böta
2 kr. hvardera.

[MARG:{bet}]

§6.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
J. Engström och A, Pettersson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Aug. Pettersson./
/Joh. Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105884.

Personrelationer