Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1887

Anmärkning

Protokoll hålle vid Kommunal-
nämndens i Kloster sockens sam-
manträde i Sockenstugan den 29
Oktober 1887.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar C Olsson, L Olsson, A Larsson, C Wallin,
C O Olsson och Olof Andersson.

§1.
I anledning af Fattigvårdsstyrelsen i Eskilstuna
hos Konungens Befallningshafvande i Länet gjorda
framställning om åläggande för Kloster socken att betala
vården för å stadens Fattigvårdsinrättning intagne
förre Smidesarbetaren Per August Strandberg som intogs
der den 10 i denna månad, och beslöt nämnden, att,
som Strandberg otvifvelaktit eger hemortsrätt i
Kloster Socken att som infordrad förklaring afgifva
godkännande af krafvet, och skulle det sökas bere-
das plats i fattighuset för Strandberg och
skall sedan han der blifvit intagen han erhålla
som understöd tre kronor i månaden.

§2.
C Carlsson i Röksta företrädde och begärde sjukhjelp
åt pigan Emma Sjölander hvilken för nerfsjukdom
blifvit intagen på Eskilstuna Stads epedemiska sjukhus;
och beslöt nämnden att som hon saknade egna
medel eller vård af annan bifalla den gjorda be-
gäran att sjukvårdsafgiften 2 kronor om dagen
från 24 Oktober och tills hon blir utskrifven
skall betalas af kommunalkassan.

Som ofvan
/J, E, Olsson/

Justeradt:
/C, Wallin/
/Lars, Olsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105883.

Personrelationer