Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos KommunalNämn-
den i Klosters Socken den 29 Oktober 1873.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Olof Olsson, i Skiftinge
Herr Olof Eriksson i Ånsöga,
Herr Jonas Larsson i Slagsta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Jonas Ersson i Sahl
Herr Lars Larsson i Grönsta.
Herr Noreús och Carl Carlsson i Röksta voro frånva-
rande utan anmälda förfall.

{§.1.}
Uppsattes följande Utgifts- och Inkomstförslag för Klosters
Socken år 1874.

1:o {Utgifter:}

Till fattigvården, omkring - 3,000.-
Till Orgnisten och Klockaren - 250:-
Till Kyrkovaktaren - 23:-
Till Orgeltramparen - 17:-
Till ny Kyrkobyggnad - 35:-
Till Amortering på Grafkassans skuld - 67:-
Till betalning af socknens skuld i och för kyrkorepa-
rationen - 1340.-
Till reparatioen i Pastorsbostället, återstående - {1067:-} 2,799:-
Till Fjerdringsmannen - 90:-
Till Amortering för Barnhemsbyggnaden - 500:-
Till Räntor å Kommunens skulder - 450
Till skrifvarebiträde m.m. - {75:} 1115:-
Till oförutsedda behofs - { 103.}
Summa Rmt Rd [Riksmynt, Riksdaler] 7017:-

{Inkomster}
Uttaxering för Amortering af Grafkassans skuld:
à 1 rd för hvarje oförmedladt mantal samt 10 öre af
hvarje mantalsskrifven person, beräknadt till - 67:-

Personlig afgift till Fattigvården à 50 öre för man
och 25 öre för quinna, förslagsvis - 250:-
Likaledes till fattigvården
af Statdrängar, jordtorpare à 1 rd och backstugusittare,
samt handtverkare utan fyrkar à 2 rd.
beräknadt till - {100.} 417.-
Uttaxering i öfrigt till fattigvården och gemensam-
ma behof: af 12000 fyrkar à 55 öre - {6600.} {7017:-}

{§.2.}
Emedan församlingens förra fosterbarn Anna Sofia
Ljung, nu antagen i tjenst hos Räcksmeden Schinkler i
Eskilstuna, straxt efter tjenstens tillträdande insjuknat
och legat på lasarettet, hvilket medfört en kostnad
af 24 rd, samt Schinkler frågaställdt att Kloster socken
skulle ersätta denna kostnad; så och med afseende derpå
att denna flicka i försörjningshänseende ännu tillhörer
Klosters socken, beslöts att Nämnden skulle utbetala
halfva lasarettskostnaden med 12 rd, men ansåg att Schink-
ler borde betala andra hälften såsom husbonde åt
flickan.

{§.3.}
Som en del af de beräknade utgifterna under nästa år
förekomma innan uppbörd kan ske, lemnades upp-
drag åt Nämndens Ordförande att under tiden för
socknens räkning upptaga ett lån å EttTusenfyrahundra
riksdaler.

{§.4.}
Sedan Nämnden erhållit besked att Klosters Socken icke
uti Rekarne Häraders Sparbank kan erhålla
det erforderliga jernvägslånet å 15000 rd, men
upplyst blifvit att från Fors´ Sockens Galleén-
ska fond möjligen samma lån kunde erhållas;
så lemnades uppdrag åt Nämndens Ordförande
Herr L. P. Åkerman att å Nämndens vägnar
derom underhandla med förvaltningen af nämnda
fond; och ansåg Nämnden att Klosters socken
skulle för detta lån betala högst
fem och en half procent
årlig ränta.

Skulle lånet ej kunna erhållas af Fors
Sockens Galléenska fond uppdrogs åt Nämn-
dens Ordförande, Herr Åkerman, att sjelf eller
genom annan af honom antagen person
annorstädes upptaga jernvägs-lånet mot
högst 5½ proce. årlig ränta samt på högst
40 års amortering; godkännande Nämnden
Herr Åkermans eller hans Ombuds laga
åtgärder i denna sak.

{§.5.}
Nämndens ledamöter Herr A. V. Noréus och Kyrko-
värden Carl Carlsson i Röksta plikta hvardera 2 rd
till Kommunens kassa för frånvaro denna dag utan
anmälda förfall.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Olof Ericsson/
/C Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105882.

Personrelationer