Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommu-
nal Nämnden i Klosters
Socken den 29 October 1868.

{§ 1.}
Upprättades utgifts - och Inkomstförslaget för år
1869, till bestämmande af Kommunalutskylderna
inom Klosters Socken för samma år, sålunda:

1: {Utgifter:}
Till fattigvården, omkring - 2000:-
Till Orgnisten och klockaren - 200:-
Till kyrkovaktaren - 23:-
Till Orgeltramparen - 17:-
Till Ny Kyrkobyggnad - 35:-
Till Galléenska fonden, räntemedel, - 135:-
Till Fjerdingsmanslön 75:-
Till Amortering å 1000 Rd [riksdaler] skuld till
herr Olsson på Skiftinge - 400:-
Skrifvarebiträde m.m. - 75:-
Till oförutsedda behof - {750:-} {1710:-}
Summa Utgifter Rd 3710:-

2: {Inkomster:}
a.) {För Fattigvårdens behof:}
{Uttaxering:} Personlig afgift efter 50 öre
för man - och 25 öre för qvinna, förslagsvis - 150:-
Af Statdrängar á 1 Rd, handtverkare,
inhysesmän och Backstugusittare á 2 Rd
samt jordtorpare á 50 öre - 62:-
För 1000 fyrkar af Klosterström á 8 öre - 80:-
För 8800 fyrkar af öfriga församlingsboer á 16 öre, 1408:-
Beräknade räntor från Galléenska fonden {300:-} 2000:-

b) {För andra Kommunalbehof:}
Uttaxering å 9800 fyrkar å 17 öre - 1666:-
Tillfälliga inkomster - {44:-} {1710:-}
Summa Rmt Rd [riksmynt riksdaler] 3710:-

Å handtverkare, som betala 2 Rd. förekom-
mer ej debitering efter fyrkar.
Uti förestående förslag är julkosten till de
fattiga inberäknad.
{Särskild uttaxering till amortering af Graf-
Kassans skuld:}
En Rd å hvarje oförmedladt mantal samt
10 öre af hvarje mantalsskrifven person.

{§.2.}
Då restlängderna på 1866 och 1867 årens
Kommunalutskylder inom socken ännu ej
äro af Kronofogden redovisade, skulle
Nämnden ingå till Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande i Länet med anhållan, att
Kronofogden blefve ålagd redovisningen
ofördröjligen fullgöra.

{§.3.}
Herr Pastor I Bergholm och Landtbrukaren
A. P. Andersson i Helgesta utsågos
att justera detta protokkoll.

/L; P; Åkerman/

Uppläst och justeradt den 31 October 1868.

/IJ Bergholm/
/A P; Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 oktober 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105881.

Personrelationer