Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 mars 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 mars 1873

Anmärkning

Protokoll fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters Socken den
29 Mars 1873

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
O. Olsson på Skiftinge
Olof Eriksson i Ånsöga
Carl Olsson i Glömsta
Lars Larsson i Grönsta
Gustaf Olsson i Eckersta
Carl Carlsson i Röksta
A. V Noréus på Tunafors
Jonas Ersson på Sahl
Jonas Larsson i Slagsta

{§.1.}
Kommunal Nämnden förklarade sig icke hafva
något att erinra mot Källarförestånderskan
Carolina Trosanders hos Konungens Befallnings-
hafvande gjorda ansökning om tillstånd att få
idka värdshusrörelse med utskänkning af spirituösa
drycker vid det för Eskilstuna Stad anlagda
utstället Djurgården i Klosters Socken instundande
Sommarmånader från den 1 Maj till 1 Oktober.

{§.2.}
För Trädgårdsmästaren Olof Pettersson skulle betalas
15 rd [riksdaler] 75 öre fattigvårdskostnad till Westerås Stad,
enligt ankommen räkning.

{§.3.}
På framställning af fattigvårdsstyrelsen i Thorshälla,
beviljade Nämnden ett årligt fattigunderstöd af
10 rd åt Enkan Anna Greta Andersson, som finnes
hos sin son Arbetaren Anders Gustaf Sandborg i Thorshälla

{§.4.}
För ogifta Johanna Frids son {Frans Oskar} har
Nämnden förut anslagit ett understöd af 2 rd 50 öre
i månaden, under förutsättning att modren skulle
draga försorg om resten; men då Johanna Frid
nu befinnes från orten afviken, samt gossen
befinnes hos modrens syster Smeden Wider-
holms hustru på Båtsmansbacken, beviljade
Nämnden att hustru Widerholm från och med
den 1 instundande April skulle för gossen erhålla
4 rd i månaden.

{§.5.}
Herr friherre A. K:son Leijonhufvud, hvilken
för uteblifvandet denne dag icke anmält
något förfall, pliktar till Kommunalkassan
2 rd rmt [riksmynt].

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/
/Jonas Ericsson/
/A, V, Noréus/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 mars 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105877.

Personrelationer