Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 juli 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 juli 1880

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalNämndens i
Kloster Socken sammanträde i Sockenstu-
gan den 29 Juli 1880.

Närvande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar O. Olsson i Skiftinge,
Carl Olsson i Glömsta,
Jonas Ersson i Sahl,
Carl Carlsson i Röksta
Per Olsson i Gärtre
G. Olsson i Eckersta och
L. E. Olsson i Ånsöga.

§1.
Som Smedsarbetaren Victor Carlsson, hvilken lärer uppehålla
sig i Eskilstuna och hvars hustru är sängliggande sjuk vid
Hvilsta, lemnat sin minderårige son Carl Leonard hos
enkan Bryngelsson vid Bryngelsberg här inom Kommunen,
utan att lemna något till hans vård och underhåll, samt
sagda minderåriga barn, som saknar egna medel, sålunda
saknar vård och underhåll af annan, beslöts att med
stöd af 1:a § i gällande Fattigvårdsförordning tilldela honom
understöd, och träffades nu med enkan Bryngelsson
aftal, att hon skulle mottaga honom för fem Kro-
nor i månaden, och blef nu afgiften för Juli må-
nad till henne öfverlemnad.

I sammanhang härmed beslöts, att då Victor Carlssons
hemortsrätt är okänd, denna skulle utforskas samt
derefter förfara efter förhållandena.

§2
Nämnden delgafs Konungens Befallnings Remiss
resolution i anledning af FattigvårdsStyrelsens i
Eskilstuna ansökning om åläggande för Kloster
Socken att ersätta för till afskedade Soldaten
Johan Carlström lemnadt understöd för medicin; och
beslöt Nämnden då Carlström ännu eger hemortsrätt
inom Kloster Socken, samt understödet synes vara
föranledt af föreskrifterna i §1 i gällande fattigvårds
förordning, i afgifvandeförklaring erkänna skyldigheten
att ersätta nu fordrade beloppet.

§3.
Herrar Jonas Ersson i Sahl och Carl Olsson i Glömsta utsågos
att Lördagen den 31 dennes sammanträffa hos ordföranden
för att justera detta protokoll.

/L; P; Åkerman/

Justerat
/J; Ericksson./
Sahl

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 juli 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105871.

Personrelationer