Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 augusti 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 augusti 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 29 Augusti 1891.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter G. Berglund, C. Carlsson And.
Larsson, P Larsson. J, Jonsson, N. Jansson
O, Eriksson, O Andersson. P Söderqvist
samt i st. för Friherre Leijonhufvud Hvilsta
suppleangen E. G. Engström Tunafors.

§1.
Föredrogs handlingar af innehåll att Kjula
fattigvårdsstyrelse lemnadt understöd till en skjuk-
lig arbetare Carl Alfred Hedström boende
vid Wiby i nämnde socken; och att de för
återbekommande af det, af dem utgifna
gjordt ansökan hos Konung. Befalln. Haf-
vande i Södermanl. län i Resolution af
den 12 sistlidne Augusti affordrade Landshöfdinge-
embetet af härvarande fattigvårdsstyrelse förkla
ring i detta mål, af prestbetyg visades att Hed-
ström icke varit här så länge att hemorträtt
kunde härstädes blifva. Ordföranden hade
uppsatt en skrifvelse till förklaring och an-
togs densamma af nämden.

§2
I skrifvelse af den 7 dennes hade Provinsialläkaren
Doktor W. Mossberg. anmält, att klagomål,
som äro berättigade hade gjorts öfver den
osunda stank, som utbreder sig från det stör-
re svinhus, hvilket är beläget invid lands-
vägen till Torshälla i närheten af Klosters
skolhus - flytande orenlighet utrinner från
svinhuset åt olika sidor och förpestar
luften; och då sådant kan orsaka vådor
för allmänna helsotillståndet och för en-
skilda helsa, bör genom kommunalnämdens
försorg nödiga åtgärder vidtagas för svinhu-
sets skötande på mindre helsovidrigt sätt;
och beslöt nämnden med stöd af 28 och 30
§ § af gällande Helsovårdsstadga vid vite af
20 kronor förelägga egaren, att inom fjorton
dagar efter erhållen del af detta beslut hafva
för den flytande orenligheten verkställde lämpligare af
ledning, samt att tillika hålle svinhu-
set och platsen omkring detsamma i ren-
ligare skick.

§3.
I understöd till enkan Charlotta Pettersson bevil-
jade nämden 3 kronor i månaden från 1:sta Septem
ber till årets slut.

§4.
L. G. Eriksson Ärsta anhöll att som hans understöd
vore för knapt, få detta något ökadt, nämden
beviljade honom 1 krona i månaden från 1 September

§5.
Erik Ersson Ärsta anhöll likaledes att få sitt under-
stöd ökadt, nämden beviljade 1 krona i tillök-
ning från 1 September.

§5.
Ordföranden upplyste om stadgandet uti Senast
faststälda byggnadrsordning för Eskilstuna stad,
ett hus, invid hvilken gångbana finnes skall
förses med takränna af järn eller annan metall
jemte stuprör, nämden beslöt, att om detta
skulle påfordras vid sockens fattighus, ord-
föranden skulle ega rätt att låta verkställa
detsamma.

§6.
För att i höst kunna rymma
alla fattighjonen tillkännagaf ordföranden att en stu-
ga behöfde hyras, nämden uppdrog åt ordföran-
den att försöka få någon sådan.

§7.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
G. Berglund Hugelsta och Anders Larsson Grönsta.

Som ofvan
/Aug Olsson/

Justeras:
/Gustaf Berglund./
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 augusti 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105869.

Personrelationer