Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 april 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 april 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalnämdens i Kloster
socken, sammanträde i
sockenstugan den 29 April
1893.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Her-
rar ledamöter: Olof Andersson. Nils Jansson
E. G. Engström, Aug. Eriksson. Anders Eriksson.
G. Andersson, J. J. Jonsson. O, Eriksson
Anders Larsson, och P. Larsson Årby

§1.
Till besigtningsmän att tillsammans med veder-
börande kronobetjent verkställa besigtning
vid Sommarluststället Djurgården i Kloster
socken i enl. med Kongl. förordningen den
29 Maj 1885 valdes. Aug. Olsson. Qvin-
nersta. och P. Larsson. Årby.

§2.
Konungens Befallningshafvande hade genom
resolution affordrat Kommunalnämden
yttrande öfver Handl. Gustaf Falks vid
Rosenhäll (B.) anförda besvär öfver Konung-
ens Befallningshafvandes den 18 sistlidne
Februari gifna utslag, hvari Falk
blifvit förbjuden att under en tid af
3 år räknadt från den dag då beslutet
blifvit honom delgifvet utöfva för-
säljning af maltdrycker, en skrifvelse
upplästes till förklaring och antogs den
samma af nämden.

§3.
Som till nämdens kännedom kommit att
å A. W. Noreus Sterbhus mark å Bryg-
gartorp en stinkande vattensamling fin-
nes stillastående i diket Norr om de
vid Bryggartorp försålda lägenheterna beslöt näm-
den med stöd af 30 § Helsovårsstad-
gan ålägga nämde sterbhus att vid vite af 20 Kronor.
inom 14 dagar efter delfåendet af
detta beslut låta afleda detsamma.
[MARG: Delg. d.]

§
Samma dag uppläst och godkändt
/Aug, Olsson/

/Anders Larsson/
/O Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 april 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105867.

Personrelationer