Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 april 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 april 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 29 April 1891.

Närvarande undertecknad ordförande Samt
Herrar ledamöter G. Berglund, Carl Carlson
O. Eriksson, P. Larsson, And. Larsson
O. Andersson. P. Söderkvist, J Jonsson
Nils Jansson, samt i stället för
Friherre Leijonhufvud suppleangen
E. G. Engström Gustafslund.

§1.
Genom resolution af den 8 sistlidne
April begärde Konungens Befallningshaf-
vande i Södermanlands län förklaring
från Klosters fattigvårdsstyrelse, angående
ersättning till Örebro stad för af dess fattig
vårdsstyrelse lemnat understöd till tvänne
minderåriga, barn hvars moder vore in-
tagen på nämde stads häkte; och fadern
Gustaf Fahlström uppehöll sig på okänd
ort, genom erhållna upplysningar hade
familjen flyttat härifrån till Jäders
socken hösten 1889 och hade till följd
deraf icke hemortsrätt härstädes, näm-
den beslöt antag en af ordföranden upp-
satt skrifvelse till bestridande af krafvet,
vare sig för bemälde Fahlström eller
medlemmar af hans familj.

§2.
Från ordföranden i Näshulta Sockens fattig-
vårdsstyrelse hade skriftlig anmälan an-
kommit, att som för en skomakare
Anders Gustaf Wennerlund från Kloster,
hvilken der uppehöll sig hade måst
lemnats fattighjelp; detta måtte af fattigvårds-
styrelsen härstädes återgäldas, tillika yrkades
att mannen skulle afhemtas, nämdens
beslut blef att krafvet skulle godkännas, men
skulle Wennerlund på fattigvårdsstyrelsens
härstädes bekostnad af Näshulta Kom-
mun återsändas.

§3.
I likhet med föregående år beslöts att fattig-
hjonen skulle erhålla till Påsk och Pingst
1 krona och 62 öre Samt till Midsommar 1. krona
38 öre hvarje hjon.

§4.
Understödstagaren Svensson hade hos ordföran-
den begärt hjelp till medikamenter, näm-
den beslöt att han efter anmälan hos ordfö-
randen, detta till honom, skulle ur kom-
munalkassan för tillfället få utgå.

§5.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar G. Berglund Hugelsta och J. Jonsson
Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/
/J J Jonson/

Justeras:
/Gustaf Berglund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 april 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105866.

Personrelationer