Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 september 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 september 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämndens i Kloster
socken sammanträde i
sockenstugan den 28 September 1889

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar C Olsson, C Carlsson, E G Engström
A Larsson P J Söderqvist O Andersson O Eriksson
och L Olsson

I anledning af Fors Sockens fattigvårds-
styrelse hos Konungens Befallningshaf-
vande gjorda yrkande om åläggande för
Kloster socken att ersätta lemnat understöd
till fabriksarbetaren Frans Oskar Bergqvists
familj, beslöts bestrida krafvet.

§2
I anledning af Eskilstuna Fattigvårdssty
relse hos Konungen gjorda underdåniga yr-
kande om upphäfvande af dess och rikets
Kammarrätts utslag samt åläggande för Klos
ter socken att gällda vård och underhålls-
kostnad 3 kronor 45 öre för å Kong Carl Johans
Arbeids stiftelse i Trondhjelm vårdade smi
desarbetaren Oskar Lorents Nikolaus Lagerlund
beslöts bestrida krafvet.

§3
Som ledamöterna herrar G Berglund Hugelsta och
P Larsson Årby från sammanträdet uteblifvit
utan att suppleant tillkommit och förfallet ej
anmälts och blifvit af nämnden godkändt fälldes
de att böta två kronor hvardera.

§4
Att justera protokållet utsågs Herrar O Andersson och P J
Söderqvist.

Som ofvan
/J. E. Olsson/

/Olof Andersson/ Justeradt
/P J Söderqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 september 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105865.

Personrelationer