Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1905

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Kom-
munalnämndens i Klosters
socken Sammanträde i
Sockenstugan den 28/10 1905.

Närvarande, undertecknad ordf. samt
ledamöterna H. Engström, Aug. Pettersson
Herm. Vännerdahl; O. A. Neuman, Aug.
Karlsson, Alb. Jansson, Arvid Olsson,
C. E. Sundkvist och Axel Andersson.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll
valdes O. A. Neuman och Aug. Pettersson.

§2.
Änk. Anna Falk f. 1836, från Löflund å Kvinnersta
ägor, företrädde och anhöll om understöd.
Hon hade vid ett föregående sammanträde
anhållit om fattighjälp, men blef hennes begäran
då afslagen, på den grund, att Nämnden ansåg
hennes son, fabrikör E. L. Falk i Eskilstuna
vara skyldig att försörja sin moder. Hon
meddelade nu, att hennes son ej vore villig
att bidraga till hennes underhåll, och som
hon till följd af ålderdom är oförmögen att sig själf försörja be-
slöt Nämnden, att lämna henne understöd af
8 kr. i mån. fr. och med den 1 November i år
och skulle Sonen sökas för beloppet.

§3.
Slaktaren Alfr. Johansson i Forshaga inläm-
nade en skrifvelse, hvari han anhöll, att
telefonafgiften från Klosters socken för Po-
lisuppsyningsmannen måtte från och med
år 1906 ökas med 13 kronor, eller tillsammans
25 kr. för året, men afslog Nämnden hans begäran.

§4.
Beslöts att hämta gossen Kurt från
Stockholm, emedan utackorderingsaf-
giften därstädes (1.50 kr. om dagen) ansågs
för hög, och uppdrogs åt Föreståndaren och
Föreståndarinnan vid fattiggården, att hämta
hem barnet.

§5.
Stenkvista fattigvårdsstyrelse hade lagsökt
Skinnskattebergs socken i Västmanlands län
för lämnadt understöd till ogifta Josefina
Åsbergs barn, däri Skinnskatteberg blifvit
dömda ersätta beloppet, men anfört besvär.
Under målets gång hade upplysts, att Åsberg
äfven vistats inom Klosters socken, hvarför
Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarrätt affordra-
de förklaring. Åsberg hade, under en del af 1904,
varit bosatt vid Hagnesta i Klosters socken,
men hade därmed ej förvärfvat sig hemorts-
rätt här, hvadan Nämnden beslöt bestrida
framställningen, för så vidt det afsåge
Josefina Åsbergs hemortsrätt härstädes.

§6.
Följande utgifts och inkomststat för kom-
munen för nästkommande år blef af Nämn-
den föreslagen.

{Utgifter.}
Räntor och amorteringar:
till järnvägslånet 950.00.
Folkskolelärarnes pens. inrättn. 1.400.00.
å inteckning i fattiggården 500.00 2.850.-

{Aflöningar m m}
Fjärdingsman 700.00
Polisuppsyningsman 500.-
Hälsovårdstillsyningsman 200.-
Tillsyningsmännen vid fattiggård. 100.-
Barnmorskan 100.-
Uppbördsman af prästersk, aflöning 75.-
Trap. 1.675.- 2,850.-
Transp. 1.675.- 2,850.-
Löner till tjänstehjon samt kost 2.000.-
Legodagsverken 25.-
Sekreterarearvode 500.-
Porto och skrifmaterialier 25.-
Utskylder 300.-
Underh. af hus och inventarier 1,000.-
Underh. af 45 st. hjon à 40 öre pr. dag 6.570.-
Understödstagare utom fattiggården 3.700.-
Hospitalsafgifter 365.-
80 fmn. ved à 9,00 720.-
Annonsering 150.-
Belysning vid Tunafors 200.-
Beräknad afkortning 1.500.-
Oförutsedda behof 1.620.- 20.350.-
S:a Kr. 23.200.-

{Inkomster.}
Beräknad behållning 4.000.-
Af fattiggården 3.200.-
Räntor 1.200.-
Barnhemskassans räntemedel 700.-
Andel af brännvinsmedel 900.-
Af 66.000 fyrk. à 20 öre 13.200.-
S:a Kr. 23.200.-

§8.
Fjärdingsman Oskar Andersson inlämnade
en skrifvelse, hvari han anhöll att lönen till
fjärdingsman, från och med 1906, måtte förhöjas
från nuvarande 500 kr. till 700 kr. per år. Såsom
motif för sin begäran framförde han, att
fjärdingsmans tid numera är uteslutande upp-
tagen för Kommunens tjänst. Nämnden ansåg
hans framställning befogad, hvadan beloppet
(700 kr) uppfördes i föslaget till nästa års
inkomst- och utgiftsförslag.

§9.
Ordf. meddelade att f. soldaten Karl Alfred Hall
den 17 Okt. blifvit intagen å fattiggården.

§10.
På grund af sjukdom var Olsson Hugelsta
frånvarande, men ansågs det vara giltigt skäl
för hans frånvaro.

§11.
Vid föregående sammanträdet uppdrogs åt
Herm. Vännerdahl att, om möjligt söka åter-
få den af kommunen förskotterade förloss-
ningskostnaden för arbetaren Karl Oskar
Forsmans hustru vid Fridnäs å 5 kronor
samt för arbetaren Anders Gustaf Karlssons
hustru vid Sörängstorp å 5 kronor.

Forsman hade återbetalt sin skuld, hvilken
nu af Vännerdahl öfverlämnades, men Karls-
son kunde ännu ej betala sin skuld.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Justeradt:
/Aug. Pettersson/
/Olof Neuman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105864.

Personrelationer