Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
sammanträd med komunal-
nämden i Kloster socken i
Sockenstugan den 28 Oktober 1899

Närvarnde undertecknad ordf samt herrar
ledamöter Aug Olsson E Hagberg C F Lindkvist
A Holmgren Axel Anderson Edv Olson A Ahl-
borg och med laga förfall frånvarande J Engström

§1
Att upprätta förteckning öfver de personer som
till följe sjukdom eller fattigdom borde
blifva befriade från mantalspengar utsåg
nämden undertecknad samt Herrar Aug
Olsson Qvinnersta och A Ahlborg Grönsta

§2
Som Eskilstuna stad lagsökt Kloster socken för
utbekommande af lemnadt understöd åt
stenhuggaren J Molin boende vid Ringsborg
å Eskilstuna stads område, Beslöt nämden
att krafvet borde bestridas och att på församlin-
gens bekostnad om så fordrades anskaffa mitt
läkarebetyg för utrönande huruvida understödet
fortfarande borde utgå, eller om det understöd som
af Eskilstuna stad erlagt utgifvits i enlighet med
§1 i fattigförordningen

§3
Som Ledamöterna Wikt Anderson och C Zakrison från
sammanträdet uteblifvit utan att supleant till
kallats fälldes de att till komunens kassa böta 2
två kronor hvardera

§4
Att justera detta protokoll utsågs Herrar A Ahlborg
och E Olsson

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt
/A, Ahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105863.

Personrelationer