Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 oktober1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 oktober1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommun-
nalnämdens i Kloster Socken
Sammanträde i Sockenstugan
den 27 Oktober 1892.

Närvarande undertecknad ordförande,Samt
Samtlige ordinarie Ledamöterna.

§ 1.
Smeden C.A.Malmsten Ömanstorp företrädde
och begärde understöd för sin sonhustru
Anna Sofia Malmsten dersammastädees,näm-
den aflog denna begäran, då det vore
kändt att han egde Kontanta medel.

§ 2.
Till fattigvårdsstyrelsen hade enl.Kommu-
nalstämmans beslut af den 22 sist-
lidne Oktober ärendet om fattiggårdsfrå-
gan blifvit remitteradt för att densamma
skulle få afgifva utlåtande i frågan
vid ärendets föredragning då först frågan
afgjordes om fattigvårdsstyrelsen skulle
förorda inköp af fattiggård,uttalade
sig några emot,men andre för detsam-
ma;och blef styrelsens beslut att
förorda inköp,af de trenne egendo-
mar,som Komiterade tagit i be-
traktande afgafs de flesta rösterna
att för ändamålet för orda Bahlsta att
inköpas och tillträdas nästkommande
14:de Mars

§ 3.
Upprättades följande utgifts och inkomst-
stat för kommunen för nästkom-
mande år.

{Utgifter.}

Till fattigvården 3500.
Räntor och amoteringar

Jernvägslånet 886.84.
Gallénska fonden. {81.16.} 968.

på inköpssumman,samt på in-
ventariesumman. 1340.

{Aflöningar}
till fjerdingsman. 150.
till brandrotmästare 30.
till uppbördsman till presterskapet. 75.
sekreteraren. 100.
porto och skrifmaterialer 25.
presterskapets Jura Stolé 75.

annonsering 50.
löner till tvänne drängar vid fattiggården. 800.

legodagsverken 200.
lagfart och oförutsedda {behof 387 1892.}
Kronor. 7700.

[Inkomster.}
Af Klosterström 1017.

Bränvinsmedel 300.
från fattiggården 2623.
af 18800 fyrkar á 20 öre {3760.} 7700.

§ 4.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson och J J Jonsson Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug,Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/J;J;Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 oktober1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105852.

Personrelationer