Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 oktober 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 oktober 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
sammanträde med komu-
nalnämden i sockenstugan
den 27 Oktober 1900.

Närvarande undertecknad ordförande samt Herrar
ledamöter J.Engström Aug.Olsson E Hagberg
C Zakrison Aug Holmgren Axel Andersson
och A Ahlborg.

§1
Rättaren Jonson från Hvilsta företrädde med
begäran att komunalnämden måtte bevilja
honom någon hjälp till underhåll af sin son
-som var sinnessjuk och i behof af Hospitalsvård,
med anledning däraf beslöt komunalnämden
tilldela honom halfva afgiften eller 91 Kronor om
året och skulle ansvarssedel utfärdas af fattig-
vårdsstyrelsen mot det att en förbindelse lemnades
från Hvilsta gård att de erlade halfva hospitals-
afgiften så länge Jonson vore i tjänst vid Hvilsta

§2
Hustru Anna Helg från Helgesta företrädde med
begäran om ett understöd af 10 Kronor
till skodon åt sina skolpliktiga barn och be-
viljades detta af nämden som beslöt att nämda
understöd skulle utgå af Hundskattemedlen

§.3
Föredrogs handlingar i fattigvårdsmål angående
Hilda Maria Lindkvist från Djursta och upp-
drog nämden åt ordförande att om han ansåge
skäl därtill föreligga bestrida krafvet som uppgick
till 10 Kronor samt allt det öfriga som för henne
kunde komma att utgifvas eller i motsatt fall
godkänna detsamma.

§.4
Att justera detta protokoll utsågs ledamöterna
Aug Holmgren och och Axel Anderson.

Som ofvan
/C,A, Olsson./

Justerat
/Axel Andersson/
/August Holmgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 oktober 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105851.

Personrelationer