Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 mars 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 mars 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
socken sammanträde i
sockenstugan den 12 Mars
1898.

Närvarande undertecknad ordf. Samt Herrar
ledamöter, J. Engström. G. W. Eriksson.
W. Andersson. Axel Andersson. C. A. Olsson.
P. E. Pettersson. A. Ahlborg. Edv. Olsson.
C. Zakrisson. C Fröman i st. f. E. Hagberg.
Ärsta.

§1.
Nämden förordade bifall till Eskilstuna
Spritförsäljningsbolags gjorda
ansökan att få idka utskänkning vid
sommarluststället Djurgården under den
tid, som i dess ansökan begäres.

§2.
företrädde hustrun Carolina Cristina Aspelin
från Skogstorpsstugan och begärde under-
stöd, emedan mannen vore sjuk så
att han ej kunde försörja sig, hustru
och fem minderåriga barn nämden
beviljade dem tillsvidare ett understöd
af 8 Kronor i mån räknadt från
den 1:sta Mars.

§3.
Föredrogs en skrifvelse från Helsovårdstill
syningsmannen Gust. Carlsson i Eskilstu-
na, från sista företagna inspektion
i slagterierna och korffabrikerna
inom Kloster socken, hvari han an
mälde att vid det slagteri, som finnes
vid Sticktorp voro väggar och golf brist
fälliga och till yttersta grad nedsmorda
och genomdränkta af blod och orenlig-
heter, hvadan det vore af nöden att
der inlades cementgolf och att väggar-
na brädfordrades och oljemålades i
ljus färg, och att samma förhållande
vore af nöden med korffabriken,
nämden beslöt på grund häraf att
vid vite af tjugu Kronor ålägga
vederbörande innehafvare att till
den 1:sta Juni detta år hafva i slagte-
riet och Korffabriken inlagt, cement-
golf, samt brädfordrat och olje-
målat väggarna i ljus färg.

§4.
nämden beslöt att Helsovårdstillsynings-
mannen Gustaf Carlsson vid förefallande
behof af desinfisering der han ej kunde
få betalt, skulle ega rätt att få det
från Kommunalkassan.

§5.
Att justera detta protokoll valdes Joh.
Engström och G. W. Eriksson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/G; W; Erikson/
/Joh, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 mars 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105850.

Personrelationer