Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 november 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 november 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
socken sammanträde i
sockenstugan den 24 Novem-
ber 1894.

Närvarande undertecknad ordförande, samt herrar
ledamöter Anders Larsson, J. J. Jonsson. G.
Andersson, Anders Eriksson, Nils Jansson,
O. Andersson, O. Eriksson, suppleanterna
G. W. Eriksson i st. f. E. G. Engström, Th.
Södermark i st f. P. Larsson, Aug, Eriksson
Svista hade tillkallat Axel Andersson
i sitt ställe, men var han frånvarande
med giltigt förfall.

§1.
Beslöts att lasarettskostnaden för förre statdrängen
C. O. Lindblom från Grönsta från intagnings-
dagen den 16 Okt till och med den 9 Novem-
ber skulle betalas ur lasarettsfonden
med 6 kronor 75 öre för 15 dag. de öfriga
9 dagarna skall betalas af A. Larsson.
Grönsta der Lindblom innehade lagstadd
tjenst till 24 Okt detta år; och som Lind-
blom inflyttat till Kloster sistlidne vår
från Eskilstuna stad der han egde hem-
ortsrätt, beslöts att ansökan skulle göras
hos Konungens Befallningshafvande om
åläggande för nämde samhälle att åter-
betala dessa Sex kronor sjuttiofem öre

§2.
Upplästes Tumbo. sockens fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvandes gjorda
anhållan om åläggande för Kloster att
ersätta dem ett tillfälligt understöd, som
blifvit utgifvet för förre pigan Anna
Maria Andersson. på grund af att hon genom före-
tedt läkarebetyg vore sjuklig och icke
kunde försörja sig och sin den 28 sistl
Augusti födde son Carl Gunnar, af de upp-
lysningar, som sökande styrelsen i handlingar-
na visade framgick att hon varit i tjenst.
i Eskilstuna sedan den 24 Oktober 1891.
till den 1 Febr. 1893. och mantalsskrefs för
1893 i Eskilstuna, är för detta år mantals-
skrifven vid Svista i denna församl. då det
nu lemnade understödet lemnats inom
ett år, sedan hon varit här mantalsskrif-
ven och hemortsrätten derför icke är här
utan antagligen Eskilstuna, godkände fattig-
vårdsstyrelsen en uppläst skrifvelse derå
krafvet till alla delar bestreds

§3.
Upplästes en från Borgmästarinnan Edith Alm
på styrelsens för Eskilstuna Barnkrubbas
vägnar till Kommunalnämden ställd skrifvel-
se med anhållan att genom dess försorg
vatten och afloppsledning måtte så snart
ske kan införas i den af styrelsen förhyr-
da lägenheten i Kloster sockens fattighus
å tomten N:o 133 i staden på kostnaden
derför hade skriftlig underrättelse erhållets
att den skulle blifva ungefär 135 kronor,
med anledning deraf, beslöts att anhållan skulle
göras om ärendets föredragande inför
kommunalstämman och beslöt nämden
föreslå, att stämman beslutar att kom-
munen måtte deltaga med halfva ande-
len af kostnaden för vatten och aflopps-
lednings anskaffande från gården,
så snart Fors kommun, som eger
halfva tomten, äfvenledes fattat ett sådant
beslut att den deltager med hälften af
kostnaden; och att en person utses, som
i händelse arbetet kommer att verkställas på
Kommunens vägnar eger rätt att derom ombesty-
ra.

§4.
Pigan Sofia Jansson från Gärdtre företrädde och
begärde att få Fem kronor i mån. till
hjelp för sitt oäkta barn, som var födt
den 29 Aug detta år, nämden beslöt att både
hon och barnet tillsvidare skulle intagas
på fattiggården, intill dess kännedom om nå-
gon plats kunde fås, der detsamma kunde
utackorderas; och skulle så snart detta
skett till hjelp i utackorderingsafgiften lem-
nas henne Fem kronor i mån.

§5.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Anders Larsson, Grönsta och Olof Andersson Röksta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 november 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105826.

Personrelationer