Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 augusti 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 augusti 1879

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Kommunal nämn
dens i Kloster Socken sammanträde
i Sockenstugan den 24 Augusti 1879

{Närvarande:}Ordföranden L.P.Åker-
man Landtbrukaren Olof
Olsson i Skiftinge och nämnde
mannen Jonas Ersson i
Sahl.

§1.
Nämnden sammanträdde denna dag för att afgifva infordrad för-
klaring i anledning af en af pigan Johanna Lovisa Neijström
till Konungens Befallningshafvande ingifven skrift, deri hon
under uppgift,att hon vore urståndsatt att genom arbete för
sörja sig och sitt oäkta barn, anhåller, att Konungens Befall-
ningshafvande ville ålägga Klosters Sockens fattigvårds-
Styrelse att lemna något bidrag till hennes och hennes barns
uppehälle; Om hvilken piga Neijström Landshöfdinge Embe-
tet i länet genom utslag den 24 sistlidne Juli, N:o 43 F.D.,
i anledning af Klosters Sockens fattigvårdsStyrelses
derom förda talan förklarat att Eskilstuna stad såsom
pigan Neijströms rätta hemort skall ersätta Klosters
Kommun ett till henne den 15 sistlidne Maj utgifvet
understödsbelopp af 5 Kronor men deremot icke
ansett Eskilstuna samhälle kunna åläggas att för fram-
tiden om pigan Neijström och hennes barn taga
vård; Med anledning af hvad sålunda förekommit
beslöt nämnden

att då pigan Neijströms 3 år gamla oäkta dotter sak-
nar egna medel samt, eftersom modren,hvilken för när
varande vistas vid Svista inom Klosters Socken, be-
finner sig i utblottad belägenhet, vård och underhåll
af annan, ordföranden skall ega att med stöd af 1 och 29 § i gällande
fattigvårds-förordning för sagde barns underhåll
genast utgifva 5 Kronor samt derefter för hvarje månad
ett lika belopp så länge behof deraf förefinnes,skolande
dock sagda belopp återsökas af Eskilstuna Stad,inom
hvilket samhälle pigan Neijström för närvarande eger
hemortsrätt;

att ordföranden skall hos Kungl.Kammar Rätten öfver-
klaga Landshöfdinge Embetets ofvanberörda utslag af
den 24 sistlidne Juli i hvad detsamma Klosters
Kommunal nämnd emot gått rörande yrkandet om
åläggande för Eskilstuna stad att för framtiden om
pigan Neijström och hennes barn taga vård, samt

att utdrag af detta protokoll skall såsom infordrad
förklaring öfver pigan Neijströms ofvanberörda skrift
till Konungens Befallningshafvande öfverlemnas.

Samma dag uppläst och justeradt.

/L;P;Åkerman/

/O.Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 augusti 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105822.

Personrelationer