Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 november 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 november 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken Sam-
manträde vid fattiggården den
23 November 1893.

Närvarande underteknad ordförande, samt Herrrar
ledamöter O. Andersson. P. G. Andersson
O. Eriksson, Nils Jansson, J. J. Jonsson, Anders
Larsson, P. Larsson suppleandterna E. W. Eriks-
son Stjernholm i st. f. E. G. Engström Gustafslund
Carl Eriksson i Svista i st. f. Anders Eriksson
i Qvinnersta och P. E. Pettersson Ärna
i st. för Aug. Eriksson i Svista.

§1.
Nämden beslöt att ordföranden skulle ega rätt
att af Kommunalkassan utbetala det, som
erfordrades i begrafningsomkostnad för F
O. Lifvergren vid Gredbytorp.

§2.
Som enkan Liefvergren från Gredbytorp var oförmögen; och
utan tillgångar att försörja sig och Sina
tre barn af hvilka den äldsta Frans är född 85.
Hjalmar 87 Lina 89. beslöts att enkan skulle in-
tagas på fattiggården, men som svårighet i utrym-
met mötte att äfven intaga barnen derstädes,
skulle anhållan göras hos barnhemsstyrelsen
att hennes barn finge intagas i Barnhem-
met.

§3.
Uppdrogs åt Herrar Olof Andersson Röksta
och E. W. Eriksson Stjernholm att med för-
sta uppteckna boet efter F. O. Lifvergren
och å offentlig auktion försälja detsamma,
samtidigt skulle de äfven försälja stugan
vid Johannislund, som tillhört enkan
Anna Stina Jonsdotter, hvilken är
intagen på fattiggården; och skulle enligt hennes
uppgift Kommunen ega rätt att af försäljningssum-
man erhålla blott 1/6:del, hvilket skulle vara
hennes andel i stugan.

§4.
Föredrogs Ärila Sockens fattigvårdsstyrelse hos Ko-
nungens Befallninghafvande gjorda ansökan
att Kloster Socken måtte åläggas ersätta dem
ett understöd af 10 Kronor som blifvit ut-
gifvit för C. U. Carlkvist, samt allt det
som ytterligare för honom kunde komma
att utgifvas, ordföranden hade uppsatt en skrif-
velse hvari hemortsrätten bestreds; ty enligt
vunna upplysningar hade utsänts att man-
nen flyttat från Sundby till Lund i Wallby
Socken, och fyllde i sistnämde socken
60 år eller året efter sedan han var i Sundby,
hvadan hemortsrätten troligtvis är i någon
af dessa församlingar, men skulle efter
det dessa socknar i målet blifvit hörda
ändå utrönas att Kloster är hans hemorts-
rätt, så bestreds att ersätta dem, hvad som
blifvit utgifvet; ty det Kunde icke anses
vara styrkt att understödet utgått enl.
1§ gällande fattigvårdsförordning.

§5.
Nämden beslöt att de arbetande hjonen till
uppmuntran i flitpengar skulle erhålla 10%
på hvad de förtjenade till fattiggården;
och skulle procenten beräknas, för de som
förrättar utvändigt arbete, efter värdering
af deras dagsverken, vintertiden till 25 öre
och sommaren till 50 öre pr. dag.

§6.
Beslöts att litet billigt tyg skulle af
tillsyningsmännen inköpas till kläder åt Hedströms
barn.

§7.
Ordföranden upplyste att han måste lemna Enkan
Lifvergren och hennes barn, som ej hade
det ringaste till uppehälle, från den dag.
som mannen afled tills hon kommer
att blifva intagen på fattiggården, ett
understöd af Sex (6) kronor nämden godkän-
de att detta skulle få tagas ur kom-
munalkassan.

§8.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Carl Eriksson Svista och Anders Larsson Grönsta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Carl Eriksson/
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 november 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105821.

Personrelationer