Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 februari 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 februari 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
socken Sammanträde i socken-
stugan den 22 Februari 1896.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar
ledamöter, Joh. Engström, P. Larsson, W. Eriksson
W. Andersson, P. G. Andersson. P. E. Pettersson
And. Larsson, And. Eriksson, Axel Andersson.
och i st. f. Aug. Eriksson. suppleanten
Carl Eriksson i Svista.

§1.
Thorshälla stads ansökan om ersättning
för understöd till Dorotea Elisabeth Kjällström bestreds
emedan hemortsrätten ej var här i
socknen.

§2.
C. E. Holmgren från Törnda företrädde och
begärde att få 5 Kronor i mån till hjelp
till Hyra. distriksledamöterna i 1:sta distrik-
tet förordade detta emedan mannen vore
af reumatism så förstörd att han knapt
kunde förrätta något arbete, Samt hade
hustu och 4 minderåriga barn, nämd-
beslut blef att han skulle i hyreshjelp erhålla
5 Kronor i mån räknadt från 1:sta Mars.

§3.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes utslag
af den 23 Januari d. år, hvari meddelades att
Wallby och Stenkvista socknar blifvit fri-
kända från att ersätta det understöd, som
Kloster den 9 sistl. November utgifvit
till Ida Kristina Larsson och hennes barn
emedan läkarebetyget ej vore till stöd
för att understödet utgått enl. 1 § fattigvårds-
förordningen, nämden beslöt att genom
ordföranden besvär öfver detta utslag
skulle anföras till Kammarrätten.

§4.
arrendator Emil Olsson i Ringsdal Kjula
socken hade anmält att få låna Fjortonhun-
dra Kronor, mot Säkerhet af en revers
till Emil Olsson eller order å 1400 Kronor
utgifven af adjunkten K. L. Olsson i Stockholm
och försedd med borgen af landtbrukarne
C. Joh. Flodkvist Wiby och C. O. Olsson. Wiby,
nämden beslöt att mot denna säkerhet
skulle utlånas 1400 Kronor mot 5½ procents
årlig ränta och tre månaders uppsägning.

mot detta beslut reserverade sig
ledamoten Joh. Engström, som ansåg att
man ej borde utlåna allt för mycket
mot vanlig revers med borgen.

§5.
Ledamoten i 4:de distriktet P. Larsson anmälde
att ogifta Josefina Johansson som nu för tillfället
vore inhyst hos Sin moder, hvilken bodde
i en stuga vid Helgesta, hade begärt
att få komma in på fattiggården, emedan
hon snart skulle födda barn, samt att
hon vore tillsagt af egaren till Helgesta
att icke få vistas hos Sin moder,
nämden beslöt efter det tillsyningsmänner-
na vid fattiggården upplyst att en piga
behöfdes till hjelp derstädes, att de skulle
få intaga Josefina Johansson, när de funne
för godt.

§6.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson Qvinnersta och Axel
Andersson Ånsöga.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Axel Andersson/
/Anders Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 februari 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105810.

Personrelationer