Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 december 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 december 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
socken Sammanträde i
sockenstugan den 22 Decem-
ber 1897.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter J. Engström C. Aug. Olsson.
G. W. Eriksson. E. Hagberg. Axel Andersson,
C. Zakrisson, Edv. Olsson, A. Ahlborg. P. E.
Pettersson.

§1.
vid verkställd lottning emellan tillsy-
ningsmännen vid fattiggården utlottades
A. Ahlborg Grönsta samt valdes i stället
för honom C. Aug. Olsson. Hugelsta. för
två år.

§2.
lasarettskostnad för Elin Ros utgörande
4 Kronor godkändes till betalning.

§3.
föredrogs Fors Sockens fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande
gjorda yrkande om åläggande för Kloster
att ersätta dem lasarettskostnad för hustru
Anna Bergman från Wegersberg, hvil-
ken nu vore intagen på Eskilstuna
lasarett nämden beslöt att bestrida kraf-
vet, emedan det icke ansågs vara ut-
gifvet enl. 1§ fattigvårdsförordningen; ty
mannen vore skyldig att draga försorg
om sin hustru.

§4.
Ordföranden meddelade att kommunens kassa
icke räckte till att betala Kom-
munens utgifter för året, nämden beslöt
att taga en vexel på 2500 Kronor
hvilken skulle inlösas vid första upp
börden 1898.

§5.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
J. E. Olsson Glömsta och P. E. Pettersson {Ärna}

Som ofvan
/Aug, Olsson/

{Tillägg}
Som ledamoten Wikt Andersson
från sammanträdet uteblifvit utan
att Suppleant tillstädeskommit
fälldes han att till Kommunens
Kassa böta 2 Kronor.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeras
/J, E, Olsson/
/P. E. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 december 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105809.

Personrelationer