Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 november 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 november 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal
nämdens å Kloster Socken sam-
manträde i Sockenstugan den
21 November 1891.

Närvarande undertecknad ordförande, Samt
Herrar Ledamöter. C Carlsson O. Eriksson
J.J. Jonsson. A. Larsson, P. Larsson, Nils
Jansson, O. Andersson; samt i st. för
Friherre Leijonhufvud och G. Berglund,
suppleangerna E.G. Engström Tunafors;
och And. Eriksson i Qvinnersta.

§1.
Föredrogs ordförandens i Kjula Sockens
Kommunalnämd hos Kongl. Maj:ts och Rikets
Kammarrätt anförda besvär öfver Konung-
ens Befallningshafvande i Södermanlands
län utslag af den 13 sistlidne Oktober.
i målet angående arbetaren Carl Alfred
Hedström. Af de upplästa handlingarna
kunde icke anses vara styrkt att fattig-
understöd blifvit honom tilldelad enl. 1 §
af nu gällande fattigvårdsförordning; hva-
dan altså nämden beslöt påyrka de
anförda besvärens ogillande; och antogs
till förklaring i målet en af ordföranden
uppsatt skrifvelse.

§2.
I anledning af Kjula Sockens Kommunal-
nämd den 28 sistlidne Oktober hos Ko-
nungens Befallningshafvande gjorda yrkan-
de om åläggande för Kloster Socken
att ersätta lemnadt understöd till arbetaren
Carl Alfred Hedström, som dess gjorda
yrkande icke ansågs vara till alla de-
lar styrkt, beslöt nämden att bestrida
krafvet.

§3.
Hustrun Matilda Lifvergren från Gredbytorp
företrädde och begärde understöd, men
som mannen vore arbetsförd afslogs hen-
nes begäran.

§4.
Till Snickar Petterssons familj beviljades
ett hyresbidrag af 25 Kronor räknadt
från 1 Oktober detta år till den 1:sta April
1892.

§5.
Som ledamoten Herr P.J. Söderkvist från
sammanträdet uteblifvit; utan att supp-
leang tillstädeskommit, fälldes han att
för uteblifvande till Kommunal Kassan
erlägga 2 Kronor.

§6.
Att justera dagen protokoll utsågos Herrar
A. Eriksson. och J. Jonsson i Qvinnersta.

Som ofvan.

/Aug, Olsson/

Justeradt.

/Anders Eriksson/
/J.J. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 november 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105805.

Personrelationer