Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i fattiggården den
20 Dec 1893.

Närvarande undertecknad ordförande, Samt Herrar
ledamöter O. Andersson, Anders Eriksson, P. Larsson,
Aug. Eriksson, Nils Jansson, O. Eriksson, G. An-
dersson, Anders Larsson, J. J.Jonsson och i st. f.
E. G. Engström Gustafslund. Suppleanten G. W. Eriksson
Stjernholm.

§1.
Till hjonen i fattiggården beslöts att en liten
förändring i mathållningen skulle under
helgen Jul få ske, deribland nämnes
att hjonen skulle få kaffe på e. m.

§2.
Anders Perssons enka beviljades från 1:sta Januari till
1:ste April nästa år 4 kronor i mån samt skulle
hon till Jul erhålla 2 kronor.

§3.
Fredrikssons enka Hallingelund beviljades 2 kro-
nor i mån från 1:sta Januari till 1:sta April
nästa år.

§4.
Det understöd, som Maria Jansson Ärna förut
haft, skulle den 1:sta nästkommande Januari
upphöra att utgå, men beviljades hon till Jul
2 kronor.

§5.
Charlotta Pettersson Hällstugan beviljades från 1:sta
Januari till 1:sta Juli nästa år 3,50 i mån och
skulle hon till Jul erhålla 4 kronor.

§6.
Enkan Anna Malmsten skulle för nästkom-
mande halfår erhålla i hvarje månad
10 kg. Rågmjöl och 5 kg. hvetemjöl, samt en li-
ter söt mjölk dagligen tillika beviljades
hon 2 kronor till Jul.

§7.
Enkan Fredrika Andersson. Haga. med 3 barn.
beviljades för nästkommande halfår 5 kronor.
i mån.

§8.
Enkan Augusta Sofia Carlström med 4 barn
beviljades för nästkommande halfår 8 Kro-
nor i mån.

§9.
Björklunds barn beviljades för nästkomman-
de halfår 4 kronor i mån.

§10.
Det understöd som förut utgått till gossen
C. Gustaf Roos borttogs med anledning att
han nu innehade plats hos Olof Andersson
Röksta.

§11.
För barnet Gerda Elisabeth från Helgesta bevil-
jades för nästkommande halfår 3 kronor i mån.

§12.
Kommunalstämman hade vid Sammanträde
den 16 December uppdragit åt kommu-
nalnämden att gå i befattning med uppfö-
randet af ny sjukstuga vid fattiggården,
nämden valde undertecknad, samt Herrar
Anders Larsson Grönsta och Nils Jansson
Ärna att i sin helhet ombesörja uppföran-
det af densamma, och skulle dessa personer
äfven ega rätt att bestämma storleken af
densamma, samt platsen der den skulle uppsättas

§13.
Att på Kommunens vägnar upptaga det erfor-
derliga lånet för ny sjukstugas uppförande, samt
att underkrifva lånehandlingen valdes Herrar
Aug, Olsson Qvinnersta, Anders Larsson Grönsta,
och Nils Jansson Ärna.

§14.
Nämden beslöt att de arbetande hjonen till
uppmuntran i flitpengar skuller erhållas 3% på
hvad de förtjenade till fattiggården; och skul-
le procenten beräknas för de, som förrättar
utvändigt arbete efter värdering af deras
dagsverken vintertiden till 25 öre och somma-
ren till 50 öre pr. dag.

§15.

§16.
Till hustru Hedström vid fattiggården beviljades
för flit i arbete, till Jul 2 kronor.

§17.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar Anders
Larsson Grönsta och J. J. Jonsson. Qvinnersta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105795.

Personrelationer