Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 mars 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 18 mars 1891

Närvarande undertecknad ordförande samt
herrar ledamöter G. Berglund, Carl Carlsson
J. Jonsson, Larsson A. P Larsson. O
Eriksson, P. Söderqvist samt i stället
för O Andersson, suppleangen C. Fröman
Helgesta

§1
För enkan Augusta Sofia Carlström beslöts
att hyra för årets 2:dra kvartal skulle
betalas med 20 kronor 75 öre.

§2
L. J. Jonsson vid Ingemosstorp före-
trädde och upplyste att han vore uppsagd
från sin bostad till aflyttning den 1:sta
instundande April, samt att sista kvar-
talets hyra 10 kronor vore obetalt, nämnden
beslöt att betala densamma, angående bo-
stad, så hänvisades Jonsson till Friherre
Leijonhufvud på Hvilsta, hvilken vid ett
föregående sammanträde erbjudit ett rum
som han hade ledigt på sina ägor

§3.
Till Snickar Petterssons familj bevilja-
des ett hyresbidrag af 25 kronor.

§4
Arbetskarlen Carl Olsson företrädde och
begärde husrum, nämnden beslöt att
han sjelf skulle på billigaste sätt sö-
ka förskaffa sig, att få tillsvidare in-
nebo hos någon, hvilket han ej trodde
skulle vara omöjligt; och skulle han
efter tillsägelse till ordföranden erhålla
hjelp till hyran, han begärde vidare något
bidrag till föda; och beslöts att 2 kro-
nor i månaden, räknadt från 1:sta
mars skulle tillsvidare honom till
delas.

§5.
Som ledamöterna Herrar Friherre Leijon
hufvud och Nils Jansson från sam-
manträdet uteblifvit; utan att supp-
leanger tillstädeskommit, fälldes de
att för uteblifvande; till kommunal-
kassan erlägga 2 kronor hvardera.

§6.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar A. Larsson Grönsta och J.
Jonsson Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/And. Larsson./
/J J Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 18 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105778.

Personrelationer