Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 september 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 september 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster sock-
en sammanträde i Socken-
stugan den 17 September 1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter, C. Carlsson. Nils Jansson.
Olof Andersson. Anders Eriksson. J.J.Jonsson,
E.G.Engström, P.J.Söderqvist, Olof Eriksson.
i st.för P Larsson Årby suppleanten C.Fröman
och i st.f.Anders Larsson Grönsta supple-
anten A.J.Olsson.Hagnesta.

§1.
Föredrogs Kjula sockens kommunalnämds gjorda
ansökan hos Konungens Befallningshafan-
de om åläggande för Kloster Socken att
ersätta Kjula Socken ett lemnadt understöd
af 5 kronor till lumphandlaren C.A.Eriks-
sons hustru och fem minderåriga barn.
Som ock det vidare understöd,hvilket
kunde bilfva nödvändigt lemna,samt att
tillika förse dem med tjenligare bostad
och att ersätta lazarettskostnaden för lump-
samlaren C.A.Eriksson,hvilken för ben-
brott vore intagen å Eskilstuna lasarett;
nämden beslöt bestrida det lemnade un-
derstödet till hustrun då det icke vore
styrkt att det utgått enl. 1 § gällande fattig-
vårdsförordning;och då understödet blott
vore tillfälligt bestreds att skaffa dem nå-
gon tjenligare bostad, men eftersom
C.A.Eriksson härstädes egde hemortsrätt
godkändes lasarettskostnaden, och skulle
densamma få utgå ur lasarettsfonden

§2.
Fjerde kvartalets hyra för enkan Augusta.
Sofia Carlström beviljades med 20 kronor 75 öre.

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson och J.J.Jonsson. Qvinnersta

Som ofvan.
/Aug. Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/J; J;Jonsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 september 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105772.

Personrelationer