Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämdens i Kloster socken samman-
träde i Sockenstugan den 17 Dec,
1892.

Närvarande undertecknad ordförande,samt Herrar
ledamöter C.Carlsson, Anders Larsson. J.J.
Jonsson, O,Eriksson. P.J.Söderkvist,Anders.
Eriksson,E.G.Engström, Nils Jansson. O.
Andersson samt i st.f. P.Larsson
Årby suppleanten C. Fröman Helgesta.

§1.
Till församlingens fattiga bestämdes understödet
till församlingens fattiga sålunda.

{Inom fattighuset.}
N:o 1. förestånderskan. Hustrun Lovisa Pettersson. för mån. 5.00.
N:o 2. Johanna Lennström för mån. 4.50.
N:o 3. Johanna Carlsdotter för mån. 3.50.
N:o 4. Anna Sofia Mellin för mån. 4.00.
N:o 5. Petter Janssons enka. för mån. 4.00.
N:o 6. Lovisa Gustafsson för mån. 4.00.
N:o 7. Anders Perssons enka. för mån. 4.00.
N:o 8. Edlunds enka. för mån. 4.00.
N:o 9&10. Johannes Larsson med hustru för mån. 7.00.
N:o 11. Nordgrens enka. för mån. 4.00.
N:o 12. Falk. för mån. 3.00.
N:o 13. A.G.Wennerlund. för mån. 2.00.
N:o 14. Stefansson för mån. 6.00.
N:o 15. L.G.Erikssons enka. för mån. 4.00.

{Utom fattighuset.}
N:o 16 Fredrikssons enka Hallingelund. för mån. 2.50.
N:o 17. Per Janssons enka Hagnesta. för mån. 3.50.
N:o 18. Svensson för mån. 5.00.
N:o 19. Qvicks enka för mån. 3,00
N:o 20. Döfstumme Andersson, för mån. 4.00,
N:o 21. Maria Jonsson Ärna för mån. 2.00.
N:o 22. enkan Charlotta Pettersson. Hällstugan för mån. 3.50.
N:o 23. Enkan Anna Stina Jonsdotter Johannislund för mån. 3.00.
N:o 24. Augusta Sofia Carlström för mån. 10.00.
N:o 25. Carl Alfred Hedströms familj för mån. 20.00.
N:o 26. Björklunds barn. för mån. 5.00.
N:o 27. Roos. för mån. 3,00
N:o 28. L.J. Jonsson. Ärna för mån. 2,00.

§ 2.
Enkan Anna Karin Andersdotter från Ärsta bevil-
jde nämden till julkost. 4 kronor.

§ 3.
L.J. Jonsson beviljades 1/2 famn ved. till jul.

§ 4.
Till arbetaren Gustaf Adolf Andersson från Pers-
berg, hvilken genom ett af Doktor W. Mossberg,
nu företedt läkarebetyg vore af obotligt
hjertlidande oförmögen att sig genom arbete
försörja beviljade nämden för 1:sta halfåret
5 kronor i mån.

§ 5.
Till julkost beslöts att de äldre fattiga
skulle erhålla som förra året 4 kronor hvardera.

§ 6.
Till hjonen i fattighuset beslöts att de skulle er-
hålla väf till linnen, och att det först skulle
användas det som fanns kvar sedan förra
året.

§ 7.
Ordföranden upplyste att han den 28 sistlid-
ne November till arbetskarlen Frans Oskar
Birgersson och hans familj vid Tunafors i
anledning af skjukdom måst tilldela dem
ett understöd af 10 kronor, till anskaffande
af läkarebetyg 1 krona, samt den 10 i denna
månad 5 kronor., nämden godkände detta,
men som familjen antagligen egde hemortsrätt inom
Stenkvista församling beslöts att hos Konung-
ens Befallningshafvande, göra ansökan om
åläggande för nämde samhälle att ersätta
icke allenast det nu redan utgifna; utan
äfven det, som framdeles kunde kom-
ma att för dem behöfva vidare här utgifvas.

§ 8.
Till enkan Albertina Carlsson född Jansson vid
Bryngelsberg tillkännagaf ordföranden att han
den 6 i denna månad måst i anledning
af att hennes man förkortat sitt lif
och hon i anledning af skjukdom genom
företedt läkarebetyg vore oförmögen att
försörja Sig och 4 minderåriga barn, lem-
na henne ett understöd af 5 kronor, näm-
den godkände detta, men som familjen in-
flyttat hit från Stenkvista församling i medio
af Juni månad d. år och sålunda derstä-
des egde hemortsrätt, beslöts att hos Ko-
nungens Befallningshafvande göra ansökan
om åläggande för nämde församling att
ersätta det nu lemnade understödet, samt
allt det vidare underhåll,som kunde kom-
ma att enl. 1 § fattigvårdsförordningen till
dem utgifvas.

§ 9
Företrädde f.d. Soldaten Per Gustaf Hägg från Grön-
sta och begärde understöd för sig och sin
hustru, efter det att han företedt ett af Dok-
tor E.W. Pallin utfärdadt läkarebetyg att han
i följd af ålder och svindel vore oförmögen
att genom arbete förvärfva hvad till lifvets
uppehälle oundgängligen erfordrades, samt att
hvad kändt vore icke egde några till
gångar; ej heller några anhöriga som om dem kun-
de taga vård, så beslöt nämden lemna ett
understöd af 10 kronor. men som Hägg med,
hustru sedan i mars 1884 varit bosatt nästan
oafbrutit i Enköpings stad och Hägg som är
född den 24 Oktober 1825 kom således att då han
fyllde 60 år vara bosatt inom detta samhälle,
i hvilket han bort för år 1885 mantalskrifvas,
och hemortsrätten således skulle vara derstädes,beslöt
fattigvårdsstyrelsen att göra ansökan hos Konungens
Befallningshafvande, om åläggande för Enköpings
stad att ersätta icke allenast dessa nu redan
lemnade 10 kronor; utan jemväl hvad till Hägg och
hans hustru måste än vidare här utgifvas
enl 1 § fattigvårdsförordningen.

§ 10.
Konungens Befallningshafvande affordrade genom
resolution af den 30 sistlidne November Kom-
munalnämdens förklaring öfver C.A.Larssons
vid Kumla skrifvelse angående begärt förbud.
för viss tid eller helst för all framtid för Handl.
Gustaf Falk vid Rosenhäll att derstädes få
försälja öl, efter tagen del af innehållet i
skrifvelsen, samt då det vore af en stor
del af de å Bryggartorp bosatte personerna
intygadt att oordningar i anledning af Ölhan-
deln förekommit, beslöt Kommunalnämden
tillstyrka bifall till ansökningen att Konungens
Befallningshafvande måtte för all framtid
förbjuda nämde Falk att vid lägenheten Ro-
senhäll försälja Öl.

§ 11.
Uppdrogs åt ordföranden att anskaffa ved till
fattigvården för nästa år.

§ 12.
Till förestånderskan Lovisa Pettersson beviljades i hyreshjelp
för de 3 sista månaderna af d. år Tolf kronor 50 öre.

§13.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Anders
Eriksson och J.J.Jonsson Qvinnersta.

som ofvan.

/Aug,Olsson./

Justeradt.

/Anders Eriksson/
/J J Jonsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105767.

Personrelationer