Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1887

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämndens i Kloster socken samman-
träde i Sockenstugan den 17 Dec 1887

Närvarande undertecknad ordförande samt Herrar
Baron A Leijonhufvud, N Werner, C O Olsson
O Andersson, J Jonsson, O Eriksson, C Wallin och
P J Söderqvist

§1.
Mönstrades församlingens fattigga och bestämdes
deras underhåll för nästkommande halfår sålunda

Innom Fattighuset
N:o 1 Förestånderskan Mina Ode för månad 8 k:r
2. Stina Hugg för månad 3-50
3. Johanna Carlsdotter för månad 3-
4. Ströms Enka för månad 4-
5. Anna Sofia Melin för månad 3-
6. Brinks Enka för månad 3-
7. Petter Janssons Enka för månad 3-
8. Hedda Jonsson för månad 3-
9. Lennströms Enka för månad 3-
10. Lovisa Gustafsson för månad 3-
11. Erik Anderssons Enka för månad 3-50
12. Catrina Hedström för månad 4-
13. A Perssons Enka för månad 3-
14. Edlunds Enka för månad 4-
15. Sjögren för månad 3-
16. A Andersson för månad 4-
17. Lindqvist för månad 3-
18. J Larsson med Hustru för månad 6-
19. Strandberg för månad 3-

Utom Fattighuset
20 Enkan Nordgren för månad 3-
21 Fredrikssons Enka Hallingelund för månad 1-50
22 Per Jansson med Hustru Hagnesta för månad 5-
N:o 23. Anna Lindström i Torntorp för månad 4 k:r
24. Svensson för månad 5-.
25. P Jansson från Grönsta hyresbridrag för månad 3-
26. A Anderssons Enka Hvilsta för månad 2-
27. Qvicks Enka för månad 3-
28. Enkan Ramberg i Löfstugan för månad 3-
29. Döfstumme Andersson vid Fagerås för månad 3-
30. Maria Jansson från Ärna för månad 2-
31. Till Förrymde G R Svedins Familj för månad 8-
och uppdrogs åt ordföranden att söka taga reda på
var Svedin vistas och förelägga honom vid laga
påföljd att taga vara på och underhålla sin familj.

Likaledes bestämdes understödet för församlingens
fattigga barn

N:o 1. Gustafssons Enka i Gustafslund för sina barn
till 1 nästa April för månad 3 k:r
2. Mina Odes son hos Wretling för månad 4-
3. Mina Odes son hos Krig för månad 5-
4. Skräddar Larsson för Edlunds dotter för månad 5-
5. Enkan Jonsson i Skirfall för sin dotterson
10 kr för nästa halfår, och 10 k:r till kläder
åt gossen till hans nattvardsgång
6. Amanda Larsson för sitt barn 20 k:r för halfår

Likaledes beslöts att för hvardera af de i barnhemmet
intagna sex barn skall betalas 5 k:r i månaden

§2
Företrädde L J Jonsson vid Årbylund och begärde hyres
hjelp och beslöts att han skulle erhålla 15 k:r.

§3
Arbetskarlen E Ersson i Ärsta företrädde och begär-
de hyreshjelp och beslöts han skulle erhålla 10 k:r

§4
Till Nämnden hade skrifvelse ankommit från aflidne
Räcksmeden L J Björklunds Enka med begäran om un-
derstöd i anledning af mannens död och hon var
omgifven af 8 barn deraf 5 minderåriga, och beslöts
hon skulle erhålla 10 k:r i månaden.

§5
Nämnden beslöt att förre Skollären Lundgrens
Enka skulle såsom hittils erhålla 25 k:r för året

§6
Beslöts att till Julkost samt öfriga helger skulle
utbetalas i likhet med föregående år.

§7
Förestånderskan i fattighuset skulle som hittils erhålla
7 k:r till kängor

§8
Beslöts att hjonen i fattighuset skall erhålla väf
till lakan

§9
Uppdrogs åt ordföranden att anskaffa Wed till
fattighuset.

§10
Ordföranden delgaf nämnden, Byggnadsnämndens
i Eskilstuns beslut om åläggande för Klosters
Fattigvårdsstyrelse vid 100 k:r vite att borttaga
eldstaden i vindsrummet uti Fattighuset,
men som ordföranden ingått till byggnadsnämnden
med ansökan och begäran att tilsvidare få begang-
na eldstaden och rummet, lät nämnden tilsvi-
dare utlåtande i frågan ankommit med sa-
ken få bero.

§11
Som lagfartshandlingar ej finnes på Fattighus-
gården beslöt nämnden, att om fråga uppstår äfven
innom Fors Socken om anskaffande af nödig lag-
fart Kloster är villig deruti deltaga

§12.
För varande och blifvande kostnader i Taxserings
och beskattningsfrågan Tunafors Rakknifsfabrik beslöts de
skola utgå ur kommunalkassan.

§13
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar N Werner
på Skiftinge och C O Olsson på Gredby

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justeradt
/Nils Werner/
/C, O, Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105766.

Personrelationer