Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 november 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 november 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 16 Nov. 1895.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar
ledamöter J. Engström, P. Larsson. G. W. Eriksson
Axel Andersson, And. Eriksson., Anders Larsson
P. E. Pettersson, P. G. Andersson, Carl Eriksson
i st. för Aug. Eriksson. Wiktor Andersson var
frånvarande med anledning af att kallelsen
ej kommit honom tillhanda.

§1.
Kommunalstämman hade lemnat kommunalnäm-
den i uppdrag att på bästa sätt förvalta
medlen å den influtna försäljningssum-
man af aktierna i Oxelösunds Jernvägen
nämden beslöt att kungörelse skulle utfärdas
i platstidningarna att medlen funnes till
utlåning och att lånesökande finge an-
mäla sig till nämdens ordförande, samt
skulle nämden sedermera gemensamt pröfva
erbjudna säkerheter.

§2.
Företrädde Elin Maria Roos från Hagnesta och
begärde understöd, hon företedde af Doktor
E. W. Pallin denna dag utfärdadt läkarebetyg
att hon i följd af nervsjukdom vore oför
mögen att försörja sig, och då hon vore
i saknad af anhöriga, samt egna medel
beviljades hon ett understöd af {Tio} (10)
kronor, prestbetyget utvisade att hon 1894 30/11 in-
flyttat hit från Thorshälla församl. men enl.
hennes egen uppgift, hade hon hösten 1893.
flyttat till Mågla i Jäders socken, men
hvarifrån hon till följd af sjukdom måste
begifva sig i medio af December
samma år till Soldaten E. A. Lindström
Måsta, kvarstannade der tills i början af
Januari mån. 1894. då hon tog tjenst hos
Erik Andersson Lund Wallby socken, hvilken
hon innehade tills den 24 Okt. samma år, kom
då till Hagnesta i denna församl., emedan hon
sålunda bort för år 1894 mantalsskrifvits
i endera Jäder eller Wallby socken, beslöts
att hos Konungens Befallningshafavande göra
ansökan om åläggande för någon af dessa
socknar att ersätta icke allenast det
som nu utgifvits; utan jemväl allt som
vidare kan komma att här utgifvas enl
1 §. fattigvårdsförordningen.

§3.
För att närmare kunna känna till förhållan-
dena angående de personer, som anmäla
sig för fattigunderstöds erhållande och för
att på det noggrannaste samt lindrigaste
sätt kunna undersöka och bedöma, om
de som anmäler sig för fattigunderstöds
erhållande verkligen äro i behof af sådant,
beslöt fattigvårdsstyrelsen att indela socken
i följande fattigvårdsdistrikt, som skulle ta-
ga sin början den 1 Jan 1896. bestående af
här nedan nämda hemman med alla derun-
der hörande lägenheter neml.

{1:sta distriktet} består af Hvilsta
Tunafors gård,
lägenheterna vid Bryggartorp
lägenheterna vid Kungsladug.
Åkerfjellen.
{Kloster allmänning.}

{2:dra distriktet} Gredby.
Qvinnersta.
Röksta
Hagnesta
Ånsöga
Grönsta
{Svista och Hugelsta.}

3:dje {distriktet} består af. Djursta
Ärsta
Sahl.
{Skiftinge.}

4:de {distriktet} består af. Gårdskäl 3/
Karlslund.
Årby
Årbylund
Wallby.
Helgesta
{Esta.}

5:te {distriktet} består af. Måsta.
Eckersta. 5/
Hälltorp 3/
{Skensta. 3/}

6:te. {distriktet} består af. Ärna
Slagsta
Gultbrunn.
Glömsta
{Gärdtre. 3/}

Till ledamöter valdes

1:sta distriktet Fabrikör Joh Engström
Fjerdingsm. G. W. Eriksson.

2:dra distriktet A. Eriksson.
And. Larsson.
Aug. Eriksson
Axel Andersson.

3:dje Wiktor Andersson.

4:de P. Larsson.

5:te P. G. Andersson.

6:te P. E. Pettersson.

§4.
Tillsyningsmännen anmälde att kreatursbesättningen
vid fattiggården behöfde tillökas med fyra
Kor och anhöllo om medel dertill, nämden föreslog
att de medel som behöfdes för inköp af
dessa måtte få tagas af de, som inkom-
mit för försäljningen af Jervägsaktierna
och beslöts att ärendet skulle föredragas
vid blifvande Kommunalstämma.

§5.
Hustrun Lovisa Wendelius Söhr från Bryggartrop
hade anmält om att få understöd, emedan hen-
nes man vore intagen på fängelse och
hon saknade förmåga att försörja Sig och
4 minderåriga barn, nämden beslöt att ordfö-
rande skulle, så snart läkarebetyg kunnat
anskaffas, lemna henne i understöd
Sex (6) kronor. men skulle detta, samt
allt som vidare kunde komma att lem-
nas henne återsökas af Eskilstuna stad
der hon antagligen egde hemortsrätt.

§6.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
And. Larsson. Grönsta och A. Eriksson Qvinnersta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Anders Eriksson/
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 november 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105762.

Personrelationer