Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 juni 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 juni 1905

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Kom-
munalnämndens i Klosters
socken sammanträde i Fattiggården den
16 Juni 1905.

Närvarande undertecknad ordf. samt leda-
möterna H. Vännerdahl, Aug. Pettersson,
Arvid Olsson, C. G. Sundkvist, Aug. Karls-
son, Alb. Jansson, O. A. Neuman, H.
Engström, Axel Andersson och C. A. Ols-
son, Hugelsta.

§1.
Till justeringsmän för dagens proto-
koll valdes Aug. Karlsson och O. A. Neuman.

§2.
Helsovårdstillsyningsman V. Hammarin
hade anmält att ägaren till Gunnarskär i
Kloster socken, Axel Larsson, boende i
Eskilstuna, trots många tillsägelser ej låter
verkställa tömning af tunnorna från
afträdet samt att hela kärl borde anskaffas
och en hård och fast botten anläggas vid afträdet
där kärlen skola stå så att det blifver i lämp-
ligt skick. Nämnden beslöt att förelägga ofvan
nämnda Axel Larsson att inom 30 dagar efter
delfåendet samt vid vite af 20 kronor afhjälpa
nämnda brister.

§3.
Föredrogs Husby-Oppunda fattigvårds-
styrelses ansökan om ersättning för lämnad
lasarettsvård m.m. till Anna Larsson född
den 11/2 1888 med tillsammans kronor 30.10.
Genom pastor hade blifvit upplyst att Anna
Larsson blef kyrko och mantalsskrifven vid
Stjärnholm i Klosters socken hos Fru Magnus-
son hösten 1903 och varit därstädes bosatt till
den 25 mars i år. Hon synes äga hemortsrätt
inom Kloster socken och beslöt Nämnden för
den skull att godkänna krafvet.

§4.
Från Stenkvista kommunalnämnd hade
ankommit en räkning för vård och under-
håll af drängen Per Svensson å socknens fat-
tiggård för 89 dagar å 1 krona pr. dag. Nämnden
ansåg deras begäran för hög och beslöt att erbju-
da 75 öre om dagen emedan underhållskostna-
den för fattighjonens vid Stenkvista fattiggård ej torde belöpa
sig på högre belopp än 75 öre pr. dag för hvarje hjon.

§5.
Företeddes en räkning från Vilhelm Ham-
marin för tvänne resor till Kung Karls soc-
ken i och för öfverlämnande af prästbetyg
å tillsammans 13.20 kronor och blef densam-
ma af Nämnden godkänd.

§6.
Meddelades att hustrun Agnes Lundkvist och
hennes barn nämligen, Erik född 6/9 1890,
Oskar född 28/9 1892, Birgitta f. 9/10 1894, Olof
född 6/11 1896, Amalia född 2/11 1898, Eskil f. 8/7
1901 och Nils född 12/10 1903 måst intagas å fattig-
gården den 11/5 1905 på den grund att mannen
rest i från dem och att familjen blifvit vräkt
från sin bostad vid Tunafors och omöjligt kunde
få hyra rum på annat håll.

§7.
Tillsyningsmännen meddelade, att de på grund
af utrymmes skäl vid fattiggården har förhyrt
en stuga af Johansson vid Karlberg i Klosters
socken för ett år fr.o.m. 1 Juni i år till ett pris
af nittio 90 kr. jämte andra förmåner enligt kon-
traktet. Ofvannämnde familjen Lundkvist är nu
inflyttad vid Karlberg och skall mannen,
när han anträffas, kräfvas på hyresbidraget.

§8.
Ledamoten H. Engström anmälde att han
utfärdat ansvarssedel till lasarettet i Etuna
för Helga Andersson från Åkerfjällen.
Räkning å lasarettskostnad 12,50 kronor hade
nu anländt och blef af Nämnden godkänd att
betalas emedan Helga Andersson äger hemorts-
rätt inom kommun och är i saknad af egna
medel.

§9.
Fru Matilda Sundberg hade inlämnadt en
räkning till Kommunalnämnden för för-
lossningskostnad för arbetaren Blombergs
hustru vid Furuhäll å 5 kr. och för arbe-
taren Brobergs hustru vid Gårdskäl å 5 kr.
Nämnden uppdrog åt distriksledamö-
terna Pettersson och Vännerdahl samt Sund-
kvist och Axel Andersson att göra undersök-
ning hos nämnda personer huruvida de äro i
saknad af egna medel för återbetalande
till kommun af nämnda belopp.

§10.
Teodor Rosander från Rosenhill å Lundby ägor i Fors soc-
ken, ägare af nämnda lägenhet, hade inläm-
nat ansökan om ett lån ur kommunens kas-
sa af 2,600 kr. Han upplyste att lägenhe-
ten, af årets bevillningsberedning föresla-
gits till ett taxeringsvärde af 5,200 kr. och är
brandförsäkrad i länets bolag för samma belopp
Nämnden beslöt, att till nästa sammanträde
infordra nödvändiga säkerhetshandlingar
i och för lånets beviljande.

§11.
Den, vid föregående sammanträdet, af F. V. Ols-
son från Skogsängen i Kloster socken gjorda
anhållan om hjälp till lämplig badkur för sig
blef nu af distriktsledamöterna afstyrkt på
den grund att Olsson är medlem af flera sjukkassor.

§12.
Ledamoten Aug. Pettersson anmälde att förre
kusken Anders Jonsson från Tunafors gård
78 år gammal är oförmögen till arbete och i
stort behof af fattighjälp. Han har varit
mantalsskrifven inom socknen i många år
och saknar anhöriga som om sig kan taga vård
hvarför Nämnden beviljade honom 10 kr. i
månaden att utgå fr. och med den 1 Juli i år.

§13.
Till nedan nämnde, personer boende utom
fattiggården, beviljades för nästkommande half-
år att utbetalas till hvar och en för hvarje månad
följande belopp:

Tunaberg änk. Kristina Andersson 3 kr.
Sveaborg änk. Kristina Aspelin 10 kr.
Furuhäll änk. E. M. Lundberg 10 kr.
Lindesnäs änk. Albertina Andersson 10 kr.
Brunshult flick. Frida Hellström 8 kr.
Rödmossen änk. Kristina Olsson 8 kr.
Rödmossen dott. Matilda Andersson
att återbetalas af Kjula s:n 6 kr.

Sofieberg L. G. Erikssons änka 12 kr.
Gustafsborg C. E. Söderlund 12 kr.
Eskilstuna C. E. Holmgren 10 kr.
Skogsängen änk. Maria Lovisa Andersson 10 kr.
Åkerfjällen B. änk. Charlotta Pettersson
(hyreshjälp i kvartalet) 15 kr.

Grindstugan Karl Olof Olsson 5 kr.
Annero C. V. Bergström (lungsot) 10 kr.
Helgesta änk. Lovisa Johansson 5 kr.
Solberga änk. Maria Vilh. Olsson 5 kr.
Eskilstuna flickan Beda Matilda Larsson
utack. till C. A. Bergkvist smedjeg. 33.-7 kr.

Olivehäll flick, Maria Eleon. Gustafsson
utack. till C. A. Pettersson. 6 kr.
Nytorp änk. Karin Karlsson 8 kr.
Skogsdal änk. Maria Elfgren 10 kr.
Eskilstuna flick. Sofia Lundin
utack. till Aug. Andersson 8 kr.
Nystugan Eva Johansson
utack. till Torp. Alin 5 kr.

Oxelösund änk. Charlotta Pettersson 8 kr.
Hammarby flick. Anna Persson 7 kr.
utack. till statdr:. C. F. Pettersson
Odensala gossen Evald Larsson
utack. till C. O. Lundberg 15 kr.
Duftorp änk. Anna Charl. Pettersson 5 kr.
Gredbytorp änk. Anna Sofia Sör 8 kr.

Hagstugan f. statdr: C. J. Andersson 10 kr.
Rosenhäll A. änk. Ida Charl. Lundgren
(förskott för Helgesta kommun) 12 kr.
Lindesnäs änk. Maria Sofia Andersson
(förskott för Stockholms stad) 15 kr.
Slagsta E. V. Soldin 7 kr.
Lindesnäs änk. Amanda Eriksson 15 kr.

Ekbacken Gunnar Larsson
utack. till E. J. Eriksson 10 kr.
Ramshammar Erik Harry Larsson
utack. till K. J. Jansson 12 kr.
Grönsta Karl Gustaf Larsson
utack. till statdr: Joh. Larsson 12 kr.
Uppsalatorp Villy Herbert Hult
utack. till C. J. Larsson 10 kr.
Karlslund n:o 2 Greta Katarina Skog
utack. till Katarina Larsson 10 kr.
Broddetorp, Grete Malmsten, 25 kr. i kvartalet

§14.
Uppdrogs åt ordf. jämte tillsyningsmännen
att föranstalta om inträde å Idiotanstalten
i Strängnäs för flickan Vera Hult från fat-
tiggården, född 1892. Enligt intyg från D:r Thun-
ström har hon ej fullt normalt utvecklad
begåfning och fattningsförmåga, men har
delvis lärt sig att läsa hvarför han anser det
vara lämpligt att hon blefve intagen å någon
anstalt för att erhålla undervisning i handar-
bete och dylikt och skulle kommun ikläda sig kostnaden.

§15.
Helsovårdstillsyningsman Hammarin anmälde
att arrendatorn af Bryggartorp i Kloster socken
Herr E. Hising ämnade låta uppränsa
afloppsdiket från allmänna lands-
vägen mellan Tunafors samhälle och
Smedjevreten N:o 3 i Eskilstuna stad.

Hammarin anhöll att Nämnden behagade
förbjuda Hising att företaga ränsning af
afloppsdiket under den varma årstiden e-
medan däraf skulle uppstå en olidlig stank,
utan borde därmed uppskjutas tills den
kallare årstiden inträder. Nämnden ansåg
något skäl ej föreligga att förhindra ofvannämnda
dikes ränsning, utan voro af den meningen
att arbetet bör verkställas fortast möjligt.

§16.
Ledamoten C. G. Sundkvist anmälde att
statdrängen Andersson från Skiftinge
hvilken har 3 minderåriga barn var
i behof af ett par skodon till ett af barnen.
Nämnden beviljade hans begäran och
skulle medlen därtill uttagas ur hund-
skattekassan

§17.
Tillsyningsmännen anmälde att fattighjonet
Anna Lundberg vid fattiggården visat tred-
ska och olydnad mot så väl dem, som mot
föreståndaren. Hon inkallades därför
inför Nämnden och blef tillrättavisad och
varnad.

§18.
Beslöts att de nödvändiga reparationer
som för året anses behöfliga vid fattig-
gården skulle verkställas af tillsynings-
männen. Ny förstugukvist skall byggas
vid köksingången å manbyggnaden samt
hela byggningen rödfärgas och nya golf inläg-
gas i matsal och kök. Målning verkställes
af ytterbeklädnaden å sjukstugan och å
verandan därstädes.

§19.
Ledamoten C. A. Olsson Hugelsta anmälde
att hans frånvaro vid sammanträdet den
6 maj berodde på bortresa och ansågs han
därför hafva laga förhinder.

§20.
Det uppdrogs åt ordf. att underhandla med
fattigvårdsstyrelsens ordf. i Eskilstuna, att om
behofvet påkallar få inackordera Anna Sofia
Lundin, från Klosters fattiggård, å stadens dår-
husinrättning på kortare tid. Hon är tidtals
klen till förståndet samt mycket ondsindt och olydig
mot föreståndaren och som det för närvarande
är omöjligt att för hennes räkning få dispo-
nera enskildt rum vid fattiggården så är det
ganska svårt för föreståndaren att kunna utöfva
tillförlitlig uppsikt öfver henne synerligast
nattetid.

§21.
Beslöts, att genom annons i stadens tidningar
uppmana gårdsägare inom des tätt bebygg-
da delarne af Klosters socken att under den
varma årstiden noga tillse med sina af-
träden och afloppsledningar att de hållas
i så renligt skick som möjligt.

Som ofvan,
/A, Ahlborg,/

/Olof Neuman/

Tillägg.

§22.
Beslöts att söka Kungs Karls socken i
Vestmanlands län med 75 öre om dagen för gossen Karl Jan-
son född den 24/4 1892 hvilken sedan födelsen varit intagen
å fattiggården härstädes. Modern är Sofia Jansson
gift med K. F. Vallengren i Kungsör och hade
hon gossen före äktenskapet.

Vallengren är nu död, och hustrun är
sjuklig och oförmögen att själf försörja sitt
barn, men torde såväl hon som barnet äga hem-
ortsrätt i Kung Karls socken.

Som ofvan
/A, Ahlborg./

Justeras
/Olof Neuman/
/L; A; Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 juni 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105761.

Personrelationer