Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 augusti 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 augusti 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster S:n Sammanträde vid
Tunafors den 16 Aug. 1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter Carl, Carlsson, J. J. Jonsson
Anders Larsson, Anders Eriksson, Olof An-
dersson, P. Larsson. P. J. Söderkvist, Nils
Jansson, O. Eriksson, och E. G. Engström.

§1.
Brukspatron A. W. Noreus sterbhus Bryggartorp,
beslöt nämden ålägga att vid 10 kronors vite
inom åtta dag. efter delfåendet af detta beslut,
låta anskaffa tvänne pytsar till sitt vid
stallbyggnaden belägna afträde, samt för
att förekomma någon illaluktande stank
derifrån rikligen och ofta använda kalk,
eller torfströ.

§2.
Gårdsegaren E. W. Eriksson Kumla ålades att vid 20
kronor vite inom åtta dag efter delfåendet af
detta beslut, ordenligt rengöra afträdet vid näm-
de gård, tillika ålades Eriksson att dagligen
använda kalk eller torfströ.

§3.
Gårdsegaren A. G. Högberg Rosenhäll ålades att vid
10 kronor vite dagligen använda kalk eller
torfströ vid sin afträdeslår samt att hvarje
dag spola och rengöra slaskledningen, så att icke
illaluktande stank derifrån ej sprides.

§4.
Gårdsegaren A. F Goffe Alphyddan ålades att vid
20 kronors vite inom åtta dag. efter delfå-
endet af detta beslut låta vid sin gård upp-
taga afloppsledning för den tunna spillningen
eller låta bortföra detsamma i särskildt
dertill uppställd tunna.

§5.
Gårdsegaren L. E. Larsson Törnda ålades att vid 20
kronors vite med första endera för den flytan-
de spillningen anskaffa afloppsledning från
sin gård; eller och anbringa tunnor för upp-
hemtning af detsamma och förbjudes stränge-
ligen att slå någon spillning på sådant
ställe, att den inrinner på närboendes gård.

§6.
Slagtaren Olsson i Eskilstuna hvilken arrenderar
en del af Kungsladugårdens mark och derstä-
gjort ett upplag af gödsel straxt utanför
Stensborgs trädgård, hvilken spred illaluktande
stank till närboende, och ansågs vara skad-
ligt för allmänna helsotillståndet, blef af
nämnden ålagd af vid vite af 20 kronor
inom åtta dagar efter delfåendet af detta beslut,
låta bortföra densamma; och beslöts vidare att
från och med den 1 Maj till och med den 1 No-
vember hvarje år icke något gödselupp-
lag derstädes få ega rum, vid påföljd att
då genast gjort sig skyldig till ofvannämde
vite, och skall om något upplag under vin-
termånaderna kommer att ega rum dettas så
nogsamt blandas; att icke illaluktande stank
derifrån sprides, vid påföljd att eljest
blifva ålagd att genast bortföra detsamma.

§7.
Handl. Emil Andersson i Eskilstuna hvilken
hade ett gödselupplag straxt utanför Stensborgs
trädgård i närheten af Eskilstuna stad
som spred illaluktande stank till närbo-
ende; och ansågs vara skadligt för all-
männa helsotillståndet, blef af nämden
ålagd att vid vite af 20 kronor inom åtta dagar
efter delfåendet af detta beslut låta bortföra
detsamma; och beslöts vidare att från och
med den 1 Maj till och med den 1 November
hvarje år icke något gödselupplag derstädes
får ega rum, vid påföljd att då genast
hafva gjort sig skyldig till förenämde vite
och skall om något upplag under vinter-
månaderna kommer att ega rum detta så
nogsamt blandas att icke illaluktande stank
derifrån sprides, vid påföld att eljest blifva
ålagd att genast bortföra detsamma.

§8.
Mjölnardrängen A. Jonsson och stenläggaren S.
E. Svensson som hade ett svinhus uppfördt
straxt utanför Stensborgs trädgård ansågs genom
den flytande spillning, som derifrån
vilken sprida illaluktande stank till när-
boende, och derigenom voro skadligt för
allmänna helsotillståndet nämden ålade
dem att vid vite af 10 kronor för dem
hvardera inom åtta dag. efter delfåendet
af detta beslut förbättra detsamma så, att
icke någon flytande spillning derifrån kan
utrinna; utan att den särskildt upphemtas
och bortföras samt att tillika använda något
torfströ.

§9.
Soldaten P. W. Hjelm Qvicksund, som eger
Rosenborg i Kloster socken hade en större
gödselhög inneliggande inom sin gårdsplan
hvilken spred illaluktande stank omkring sig,
nämnden ålade honom att vid 20 kronor
vite inom åtta dagar efter delfåendet af
detta beslut hafva bortfördt densamma, samt
ålades vid samma vite att icke under
sommarmånaderna få behålla gödslen längre samlad
än 8 dagar. och skall ett å hans tomt liggan-
de svinhus förses med täta bottnar så att
den flytande spillningen kan lättare uppsamlas
och bör desslikes svinhuskäftarna äfven strös
med torfströ.

§10.
Arrendatorn af Kungsladugården C. H. Berg-
stedt hade tvänne svinhus uppförda, som
befunnits vara i sådant skick att illa
luktande stank deifrån sprides och som
båda svinhusen äro belägna mycket nära Eskil-
stuna stad, det ena vid gränsen in till
gården N:o 77 kyrkogården
och det andra straxt nedanför ladugården,
ansågs de i det skick de nu befinnes
inverka menligt på allmänna helsotill-
ståndet för närboende; och beslöt
nämden ålägga honom att vid vite
af 20 kronor inom åtta dagar efter
delfåendet af detta beslut hafva förbätt-
rat desamma så, att den flytande oren-
ligheten icke utrinner derifrån och
blir en stillastående massa, tillika
ålades han att vid svinhusen och afträ-
det ofvanför ladugården begagna kalk
eller torfströ.

§11.
Till tillsyningsmän öfver Sundhetsförhållan-
dena vid Bryggartorp utsågos Skräddarmäs-
taren F Lindkvist Gunnaskär Bokh. G. Holmgren
Annero E. G. Engström Gustafslund och
P. J. Söderkvist Tunafors.

§12.
Till tillsyningsmän öfver Sundhetsför-
hållandena från Stensborg till och med
Eskiltuna Kungsladugård utsågos Herrar
Olof Andersson Röksta. O. Eriksson Slagsta
och Nils Jansson Ärna.

§13.
Till tillsyningsmän öfver Sundhetsför-
hållandena vid Carlslund å Gårdskäls
egor utsågos Herrar Carl Carlsson
Röksta och P. Larsson Årby.

§14.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Anders Eriksson och J. J.
Jonsson Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/J J Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 augusti 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105753.

Personrelationer