Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 mars 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 mars 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster Socken
sammanträde i Sockenstugan
den 15. Mars 1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter, And. Larsson, And Eriksson, J.Jonsson
P. Larsson, O. Eriksson, Olof Andersson, Nils
Jansson, P. Söderkvist, E.G. Engström samt
i st. f. C. Carlsson Röksta suppleanten
J. Olsson Hagnesta.

§1.
Föredrogs Eskilstuna Spritförsäljningsbolag
hos Konungens Befallningshafvande gjorda an-
sökning om rättighet till utskänkning af
bränvin och andra brända eller distillerade
starka drycker å Sommarluststället Djurgården
under instundande sommar; och beslöt näm-
den i häröfver affordradt yttrande förklara sig
ej hafva något att erinra mot bifall till an-
sökningen i fråga på sätt och under vilkor
den närmare angifver.

§2.
Till besigtningsmän, att tillsammans med veder-
börande Kronobetjent verkställa besigtning
vid Sommarluststället Djurgården i Kloster
socken i enlighet med Kongl. förordningen
den 29 maj 1885. valdes Aug. Olsson Qvinner-
sta och P Larsson Årby.

§3.
Företrädde L.J. Jonsson Johannisberg och begär-
de hyreshjelp, nämden beslöt att han skulle
erhålla 5 Kronor räknadt från 1:sta April till
1 Oktober d. år.

§4.
Uppdrogs åt ledamöterna Anders Larsson
och Olof Andersson att med första uppteckna de
saker, som finnes efter aflidne L.G. Eriksson
Ärsta, samt låta försälja dem på någon auktion;
tillika beslöts, att desamma skulle uppgöra
en förteckning på de tillhörigheter, som
finnes hos Carl Alfred Hedström vid Gröns
Soldattorp.

§5.
Att justera dagens protokoll valdes Anders Eriksson
och J.Jonsson. Qvinnersta.

Som ofvan.

/Aug, Olsson./

Justeradt.

/J J Jonson/
/Anders Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 mars 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105746.

Personrelationer