Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 september 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 september 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens, sammanträde
vid fattiggården den 14 Septem-
ber 1901.

Närvarande undertecknad ordf, Samt
Herrar ledamöter, A. Pettersson, Aug.
Holmgren, Axel Andersson, C. Zakrisson
A. Sahlin, A. Ahlborg, och Edv. Olsson.
Hulterström och Joh Engström voro
frånvarande med giltigt förfall.

§1.
Föredrogs Stockholms fattigvårdsnämds
gjorda ansökan att ersätta dem redan
lemnadt, samt framdeles blifvande un-
derstöd för förre Matrosen Carl Oskar
Norrmans hustru Johanna Maria och
deras son Wilhelm född d. 13 mars 1900
af handlingarna framgick att man-
nen på grund af sjukdom vore full
komligt oförmögen till arbete, men nå-
got intyg som visade att hustrun
var oförmögen att försörja sig och
barnet fanns ej, hvarför beslöts att
krafvet skulle bestridas, ordf uppläste
en skrifvelse till förklaring och blef
densamma godkänd.

§2.
Till enkan Sofia Persson. från Grönsta
beviljades till kläder åt hennes barn.
af hundskattekassan. Fem Kronor,
samt skulle hon få [märka] ett af
barnen kängor vid fattiggården.

§3.
för Elin Maria Gustafsson från Ärna,
hvilken för nervfeber var intagen
på Epidemisjukhuset i E:tuna beslöts,
på den grund att modern Anna
Charlotta Gustafsson saknade medel,
att kostnaden skulle utgå af Kommunal-
kassan.

§4.
Som ledamoten Wikt. Andersson från
sammanträdet uteblifvit; utan att supp-
leant tillstädeskommit fälldes han att
till Kommunens Kassa böta 2 Kronor.

§5.
Att justera dagens protokoll valdes
Edv. Olsson och Aug. Holmgren.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justeras
/J, E, Olsson/
/Aug Holmgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 september 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105741.

Personrelationer