Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 september 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 september 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken Sam-
manträde i sockenstugan
den 14 September 1895.

Närvarande undertecknad ordförande,Samt herrar
ledamöter J,oh Engström, P.Larsson, G.W. Eriksson,
Aug.Eriksson, And.Eriksson, P.E.Pettersson, Wiktor.
Andersson, P.G.Andersson, Axel Andersson och And
Larsson.

§1
Fru Anna Åkvist i Eskilstuna företrädde
och begärde att få Åtta /8/ Kronor i mån
för vård af dotter Edit Albertina Molander
som hos henne var inackorderad och
skulle tiden räknas från den 1:sta Juli
och fortfarande tills att hennes fader
sjelf kunde öfvertaga försörjningsskyl-
digheten,nämden beslöt att Åtta kronor
i mån skulle betalas - men skulle
ordföranden höra efter om ej smidesarbeta-
ren Axel Molanders arbetsgifvare vore
villiga att lemna kommunen hvad den -
samma lemnade i understöd för Molanders
barn,Molander lofvade sjelv att betala 12 Kronor
i hvarje aflöning, men ville icke ha
det så att hans arbetsgifvare skulle
få betala det.

§2.
Hustru Falk från Rosenhäll B. inlemnade
en till Kommunalnämden ställd skrifvelse
hvari bland annat upplyste att hon
efterhört arbete, men utan att kunna erhål-
la något,då hon ej personligen närvar
för att vidare utveckla hvad egentliga
meningen vore med denna skrifvelse,
kunde nämden icke vidtaga några
åtgärder

§3
Smidesarbetaren Axel Gabriel Molander,Som
var tillsagd att infinna sig företrädde
nu och blef af fattigvårdsstyrelsen var-
nad derför att han icke sjelf ville
draga försorg om sina barn.

§4.
Företrädde enkan Hedda Lundström från Wiptorp
och ånyo begärde att få understöd, nämden
afslog hennes begäran emedan det af fjer-
dingsman G.W.Eriksson upplystes att
hon af köparen till hennes lägenhet hade
kontant fordran trehundra Kronor.

§5.
f.d.drängen C.M.Bohm från Grindstugan
å Hugelsta företrädde och begärde att få
för sig och sin dotter Elin blifva intag-
na på fattiggården eller också erhålla
kontant understöd i hvarje mån. i hvil-
ket som han skulle hålla sig husrum sjelf.
nämden beslöt att då han hållde sig
husrum sjelf ett understöd af Sex./6/
Kronor i månaden skulle till dem utgå
räknadt från 1 Oktober till årets slut.

§6.
af Herr Joh Engström inlemnades en skrif-
velse från Gårdsegaren C.Aug. Larsson Kumla
men beslöts att den skulle bordläggas
till nästa sammanträde.

§.7.
Fyrtiofem /45/ Kronor utgörande lasaretts-
kostnad för arb.Aug.Fr.Jansson,som
var meddellös beslöt nämden skulle
få utgå ur lasarettsfonden,men om
medlen der icke räckte till skulle
det felande få tagas ur kommunal
kassan ock skulle Jansson.Som nu
hade arbete vid Tunafors Kniffabrik
fordras att återbetala till Kommunen, hvad
som blifvit utlagt för honom.

§8.
Begrafningskostnaden Tjuguen /21/ Kronor 62.öre,
Som af fjerdingsmannen G.W.Eriksson blif-
vit utgifvet för begrafning af enklingen
Petter Andersson från Kristinehams försam-
ling af Wermlands län,hvilken den 17 sistl.
Februari hittades död i den s. k. Ekbacken vid
Munktells,beslöt nämden skulle till honom
utbetalas,men skulle ansökan göras hos
Konungens Befallningshafvande om att ofvan
nämde samhälle eller annat vederbö-
rande måtte återbetala hvad som
blifvit utgifvit

§9.
kommunalstämman hade genom beslut af den
24 sistl.Augusti uppdragit åt nämden att
på bästa sätt förvalta de medel som
influtit för försålda fattighustomten i
Eskilstuna,nämden beslöt att kungörelse
skulle utfärdas att dessa medel kunde
erhållas mot säkerhet af 1:sta inteckning.

§10.
Inhyses A.G.Östberg född 28 och hans hustru född 22 från
Grönsta hade begärt att få inkomma på fattig-
gården, emedan det vore omöjligt för dem
att längre försörja sig sjelfva och dessu-
tom behöfde daglig vård, nämden beslöt
att deras begäran skulle bifallas,men
uppdras åt ledamoten G.W.Eriksson
att taga reda på om deras barn vore
i sådana omständigheter att de skulle
kunna draga försorg om dem eller åtmin-
stone hjelpas åt att betala något till
kommunen för deras vård och underhåll.

§11.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
P.Larsson Årby och G. W. Eriksson Stjernholm.

som ofvan
/Aug.Olsson/

Justeradt
/P: Larsson/
/G,W,Erikson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 september 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105740.

Personrelationer