Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 november 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 november 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalnämndens i Kloster.
socken sammanträde i socken-
stugan den 14 November. 1903.

Närvarande undert. ordf.. samt ledamö-
terna A, Pettersson. C. A. Olsson. A. Sahlin
J. H, Engström, C. Sundkvist, Edv. Olsson
C, Zakrisson, L. A. Carlsson. Ax Ander-
son, A Ahlborg.

§1.
Ordf. meddelade att pigan Anna Lundin,
hvilken antagit tjenst hos Fredriksson
Slagsta från 24/10 1903 - 24/10 1904. på grund.
af att hon vore sinnessjuk. för till-
fället intagits och vårdas på fattig-
gården tills att plats kan beredas
henne på Hospital eller derförut
å Upptagningsanstalten i Nyköping,
hvarest plats enligt förfrågan finnes
nu genast, mot 1 krona om dagen,
hon hade ej kunnat utfört något
arbete hos Fredriksson, blef svag.
genast då hon kom dit, hade förra
tjensteåret tjenst hos Rosander Räffla
Husby. socken, från hösten 1900 - 1901.
hos C, Sundkvist Röksta, har såle-
des hemortsrätt härstädes; på fram-
ställd fråga om Fredriksson skulle
åläggas betala för henne under tjenste
året, beslöt nämnden att den frå-
gan skulle framdeles afgöras.

§2.
Enkan. Sofia Persson. Grönsta bevilja-
des två par skodon åt sina barn
under skolgången att utgå af hund-
skattekassan, det uppdrogs åt A. Ahlborg
att anskaffa desamma.

§3.
Till. Elna Lidström Furuhäll 6. Erik
Andersson. Eriksholm; och Maria Carlsson.
Lindesnäs, beviljades ett par Kängor
åt hvardera, att utgå af hundskatte-
kassan, det uppdrogs åt A. Sahlin.
att anskaffa dem.

§4.
Sliparen Johan Erik Andersson från Sofie-
dahl i Kloster socken, begärde hjelp
för vård vid Hålahults sanatorium,
som han var i behof af sanatorie-
vård enligt företett läkarebetyg,
beviljade nämnden att medlen derför
skulle utgå af Kommunalkassan,
han egde ej sjelf några medel,
var med i en sjukkassa, men behöf-
des de medel, som derifrån utginge,
att försörja hustru och två barn
med.

§5.
Att justera detta protokoll valdes.
Edv. Olsson. Glömsta och C. Zakrisson

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Carl, Zachrisson/
/J, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 november 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105735.

Personrelationer