Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 november 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 november 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 14 Nov. 1896.

Närvarande undertecknad ordf. Samt Herrar
ledamöter Joh. Engström, P. Larsson, G. W.
Eriksson, And. Larsson. W. Andersson, P. E. Petter-
son, And. Eriksson, Axel Andersson, Aug.
Eriksson, samt suppleant Carl Zakrisson.

§1.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrel-
ses hos Konungens Befallningshafvande
gjorda ansökan, om åläggande för Kloster,
att ersätta dem hvad som blifvit och kun-
de komma att utgifvas för förre soldaten
Clas Aug Janssons Welins familj neml.

1) för hustru Welins underhåll å länslasarettet
efter blifvande sjukhusräkning.

2) för utackordering af barnen Elin Maria
och David Emanuel efter 16 kronor i mån
från och med den 2 September 1896.

3) för de tre barnen Maria Elisabeths
Anna Olivias och Carl Sixtens underhåll i
fattigvårdsinrättningen efter 75 öre för dem hvarde-
ra om dagen från och med den 4 Septem-
ber 1896.

4) öfrig tilläfventyrs upplöpande kostnad för
ifrågavarande familj efter 1 § fattigvårdsför-
ordningen.

Welin hade genom handräckning af polismak-
ten den 12 September blifvit införd å stadens
arbetsinrättning för att med arbete aftjena
understödet åt familjen men rymde derifrån
natten till den 16 September och har sedermera
icke kunnat igenfinnas i staden. nämden
beslöt bestrida krafvet emedan den ansåge
staden, som icke bättre bevakade Welin
än han kunde rymma, skyldig att efter-
lysa mannen, för att få honom åter in-
ställd på arbetsinrättningen för att aftjena
hvad, som utlagts för familjen, och sedan
få mannen, hvilken eger god arbetsduglighet
skyldig att sjelf öfvertaga vården af Sin
familj, uppdrogs åt ordföranden att uppsätta
förklaringen i målet

§2.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses
anspråk på ersättning för utackordering af
smidesarbetaren Axel Gabriel Molanders barn
Tore Gabriel född den 20 November 1891. till
hans farmoder Enkan Maria Charlotta Mo-
lander, samt Elsa Maria född den 24 Maj
1894. till hennes farbroder C. A. Molander mot
8 kronor i mån för dem hvardera från
den 17 sistl. Oktober, detta med anledning
af att mannen vistades på okänd ort
nämden godkände att till Eskilstuna stad
betala förenämde utackorderingsafgift,
och skulle Molander efterlysas för att
inställas inför fattigvårdsstyrelsen. och varnas

§3.
G. Fredriksson och Erik Fredriksson beviljades
ett lån af Jernvägsmedlen å Femhundra (500)
kronor mot Inteckning i Slagsta N:o 2. 1/8 mtl.
och 4½ procents ränta, nämden godkände
de handlingar till säkerhet för lånet,
som nu företeddes.

§4.
Hustru Bohm begärde att få inkomma på
fattiggården emedan hon icke längre kunde
försörja sig sjelf, nämden beviljade detta.

§5.
Frida Blomé från Klosters fattiggård begär-
de att få hjelp till utackorderingsafgiften
för sin oäkta dotter Augusta Teresia född
den 9 September 1896. nämden beviljade
henne till hjelp Fyra (4) kronor i mån från
den 15 November, men skulle hon sjelf betala
6 kronor i mån. och skulle hennes blifvan-
de husbonde P. A. Pettersson i Wallby af
hvilken hon skulle erhålla 90 kronor
i lön, för nästkommande tjensteår till
ordföranden i fattigvårdsstyrelsen i hvarje
mån. för hennes räkning utgifva nämde
6 kronor.

§6.
Enkan Wilhelmina Hamlin beviljades till lik-
kista för sin man {Nio} (9) kronor.

§7.
enkan Catrina Ersdotter från Ärsta beviljades
½ famn ved.

§8.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
C. Zakrisson och Wiktor Andersson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Carl. Zachrisson/
/Vikt. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 november 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105734.

Personrelationer