Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 mars 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 mars 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 14 mars 1903.

Närvarande undertecknad ordf. samt ledamöterna
H. Engström, A. Pettersson, A. Sahlin, G. Svensson.
Aug. Carlsson, C. Zakrisson G. Sundkvist
Ax Andersson, Edv. Olsson. A. Ahlborg,

§1.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
utslag af den 20 Febr. d. år. hvarigenom
Kloster blifvit ålagd att ersätta Litslena
socken för Enk. Anna Kristina Blom-
kvist den 2 Augusti 1902 lämnadt under-
stöd af Tio Kronor, samt de vidare
fattigvårdskostnader, som från och med
den 25 Augusti 1902 blifvit henne till-
delade, nämden beslöt att icke deröfver
anföra besvär, samt beslöts att hon skulle
få kvarstanna., emedan hon vore så
gammal; och priset för hennes vårdande
icke vore oskäligt högt.

§2.
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses hos.
Konungens Befallningshafvande gjorda an-
sökan om åläggande för Kloster att
ersätta för Enkan Stina Larsson född den
24/3 1824. vård å fattigvårdsinrättningen
med 1 krona om dagen från den 28 Januari
till dess hon afhemtades, som hon bott
här i socken då hon fyllde 60 år godkän
des krafvet, ordföranden upplyste att hon
afhemtades den 2 mars till fattiggården,
hvilket äfven godkändes.

§3.
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses hos
Konungens Befallningshafvande gjorda an-
sökan om åläggande för Kloster att
ersätta dem det understöd, som den 6 sistl.
Febr. lemnats till enkan Anna Charlotta
Danielsson i N:o 268 staden, hon hade senast
2 åren varit bosatt vid Siegesberg, hon var
född den 2/10 1846 och hade ett barn född den
1/7 1891, hon led af nedsatt synförmåga och
allmän svaghet, som hemortsrätten var
härstädes och understödet utgifvits efter
1§ fattigvårdsförordningen, godkändes
krafvet det uppdrogs åt ledamoten Sahlin
att se efter om hur det kunde vara med henne om hon
fortfarande behöfde understöd, då skulle hon
intagas på fattiggården

§4
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses hos
Konungens Befallningshafvande gjorda ansökan om åläggan-
de för Kloster att ersätta den den 16 sistlidne
Januari till enk. Emma Lind i N:o 178 född den
13/12 1865. och hennes dotter Hulda Elisabet född
den 17/1 1892 lemnadt understöd af Femton
kronor samt till medecin 1,95 enl. företedt
läkarebetyg led hon af Lungsot, hade
bott vid Kumla från 1 Okt. 1901. till 10 Okt
1902. då hemortsrätten, således var härstä
des, godkändes krafvet, det uppdrogs åt
Sahlin att se till huru det förhöll sig
med henne, om hon skulle intagas
på fattiggården

§5.
Genom Konungens Befallningshafvandes
Resolution af den 26 Febr. affordrades förny-
ad förklaring i målet, som Thorshälla
stad sökt rörande Joh. Aug. Jansson Grandin,
det beslöts att bestrida krafvet, på den
grund att det fattades läkarebetyg för
hustrun

§6.
Föredrogs en skrifvelse. från. Fastighetsaktie-
bolaget Stensborg, deruti anhållan gjordes att
i det å tomten N:o 12 Stensborg under bygg-
nad varande huset, i hvilket en suteräng-
lägenhet inredes, särdeles lämplig för id-
kande af Café - eller s. k. nykterhets-
värdshusrörelse, få för blifvande hyres-
gästs räkning, för hvilkens räkning.
bolaget ikläder sig garanti, bedrifva
servering af vanliga läskedrycker,
mat, samt maltdrycker, inbegripet
Öl, porter, äfvensom möjligen vin
nämden som ansåg det icke vara af nå-
got behof för servering af maltdrycker
derstädes, beslöt enhälligt att förorda om
afslag på deras ansökan i hvad den
berörde servering af maltdrycker.

§7.
Skräddaren. Carl Axel. Lundkvist från Augustenborg.
begärde genom ledamoten. Sahlin till
skodon åt barn som ginge i skolan.
nämden afslog detta, emedan han till-
hörde i fattigvårdshänseende Eskilstuna
stad, hvarför han borde söka detta af
dem, för öfrigt beslöts att han måtte
sjelf infinna sig på sammanträdet
om han behöfde någon hjelp.

§8.
Distriktsledamöterna Edv. Olsson. och Carl.
Zakrisson anhöll för soldaten Sken
Skensta om ett par kängor. till hans äldste
dotter, hvilken ej kunde gå i skolan
emedan hon vore barfota, och familjen
i mycket fattiga omständigheter
nämden beslöt att kostnaden för ett
par kängor skulle få utgå af hund
skattekassan.

§9.
Att justera detta protokoll valdes
G. Sundkvist. och Axel. Andersson.

Som ofvan.
/Aug Olsson/

Justeradt.
/C, G, Sundqvist/
/Ax. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 mars 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105733.

Personrelationer