Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 maj 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 maj 1904

Anmärkning

Protokoll fördt vid kommu
nalnämndens i Kloster samman-
träde i sockenstugan den 14 Maj.
1904.

Närvarande underteckn. ordf. samt ledamöterna
Aug. Carlsson. A. Sahlin, A. Ahlborg, C. Zakris-
son. C. Sundkvist, Edv. Olsson. Ax. Anders-
son. C. A. Olsson.

§1.
Föredrogs Norrköpings fattigvårdsstyrelses an-
hållan om åläggande för Kloster att ersät-
ta dem utgifven begrafningskostnad
för förre artelleristen Carl. Joh Carlsson.
Mellin, med Sexton (16) Kronor, som
hemorträtten var härstädes, beslöts godkän-
na krafvet.

§2.
företeddes en skrifvelse från enkan Charlotta
Pettersson. förr i Svista, som nu vistades
hos sin dotter vid Oxelösund, med be-
gäran att få Etthundra Kronor om året
i underhåll räknadt från den 1 maj d. å.
nämnden beviljade henne Sju (7) Kronor
i mån från 1 maj.

§3.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
utslag angående ersättning för pig Maria
Strand och hennes oä. barn till Öja socken,
som det ej fanns något skäl för att anfö-
ra besvär, godkändes utslaget.

§4.
Till Kläder åt Axel. Georg. Molander, som skulle
läsa fram i Pingst begärdes Femton (15) Kro-
nor, nämnden beviljade detta, och utbetala-
de detta till hustru Törnblom denna dag.

[MARG:{infördt}]

§5.
Enkan Sofia Persson från fattiggården företräd-
de och framställde förfrågan, om nämnden
hade något emot, att om det vore möjligt
för henne att skaffa sig plats som hus-
hållerska, hon då finge flytta från fattig-
gården, samt medtaga sina barn och
till hjelp för dem erhålla Tolf Kron i mån.
hon skulle få det ena barnet, som var
10 år utackorderat till bra folk i Hammarby.
socken, nämnden hade ej något emot att hon
skaffade sig plats, samt beslöts att hon i
sådant fall skulle få Sju Kronor i mån.
för barnet som utackorderades, de andra
två barnen skulle hon sjelf försörja, och
medtaga till den plats, som hon kunde
komma att erhålla.

§6.
Nästa sammanträde beslöts skulle hållas vid
fattiggården den 11 inst. Juni kl. 5. e. m.

§7.
Som ledamoten Hilmer Engström från Sam-
manträdet uteblifvit, utan att suppleant tillstä-
deskommit fälldes han att till Kommunens
Kassa böta Två Kronor.

[MARG:bet]

§8.
Att justera detta protokoll utsågos C. A.
Olsson. och A. Sahlin.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justerat
/A, Sahlin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 maj 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105731.

Personrelationer