Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 maj 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 maj 1898

Anmärkning

Protokoll fördt vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 14 Maj 1898.

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter J. Engström, A. Ahlborg. P. E.
Pettersson. Edv. Olsson, Axel Andersson, Wikt,
Andersson, E. Hagberg, C. Aug. Olsson,
C. Zakrisson. samt C. F. Lindkvist i st. för
G. W. Eriksson.

§1.
företrädde N. A. Nilsson från Svista och begärde
att enklingen Erik Andersson måtte intagas
på fattiggården, för inhämtande af vidare
upplysningar i saken, så beslöts att
uppskjuta denna frågans afgörande till
nästa sammanträde.

§2.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
utslag ang. enk. Nylander och hennes
fem minderåriga barn från Gillberga,
nämden beslöt att icke deröfver anföra
klagomål; utan skulle hon derifrån
afhemtas och erbjöd sig C. A. Olsson
Hugelsta att intaga henne i en stuga
på sina ägor, samt skulle om hon
nu behöfde någon hjelp, ordföranden
tillsvidare få lemna henne detta
efter godt finnande

§3.
Nämden beslöt utbetala fem (5) kronor
i förlossningskostnad för arbetsk. Anderssons
hustru Emma från Linväfvartorp. men
uppdrogs det till ledamoten C. F.
Lindkvist att anmoda fjerdings-
mannen Sahlin att söka återfå det
tillbaka af Andersson.

§4.
Att justera detta protokoll valdes . J. Edv.
Olsson. och P. E. Pettersson.

Som ofvan.
/Aug Olsson/

Justerat
/P. E. Pettersson/
/J, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 maj 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105730.

Personrelationer