Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 juli 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 juli 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nälnämdens i kloster socken
sammanträde i Sockenstu-
gan den 14 Juli 1900

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter J Engström Aug Olsson. E Hagberg
C. Zakrison W Anderson Aug Holmgren Axel Ander-
son Edv Olsson A Ahlborg

§1
E G Anderson egare af gården Björkviken N:o 1 vid
Tunafors Anmälde att som han hade inteckning i
Björkviken lydande å 1,000 Kronor hvilken var belånad
i komunens kassa till 650 önskade han få den belånad
till fulla beloppet som af nämden beviljades

§.2
Larson från Hedensö som hos sig haft inacorderad
Hilda Elisabeth Hälsström företrädde och och upplyste
att Hilda Hällström vore död och begärde Larson till
läkarearvode och begrafningskostnad 18 Kronor som
af nämden beviljades

§.3
Föredrogs handlingar i fattigvårdsmål angående
arbetaren Adolf Fredrik. Hellgren. Petterson Hvari,
Norrköpings stad anhöll om ersättning med 1. Krona
om dagen för nämde Hellgren Pettersons vårdande
å dess försörjningsinrättning, men som han
inom kloster ej varit kyrko eller mantalsskrifven
och var till följd deraf för pastorsembetet okänd
beslöt nämden nämden bestrida krafvet

§4
Komunalnämden uppdrog åt ledamöterna Herrar
J Engström och Aug Olsson Qvinnersta att
å komunens vägnar uppgöra om förhyrande af,
till arrestlokal lämpligt rum vid Tunafors

§.5
Enkan Lovisa Anderson boende vid Haga hvilkens
understöd utgått med 18 i månaden nedsattes
till 14 Kronor i månaden för den återstående liden af
året

§.6
Skomakaren C E Holmgren beviljades för den återstående
liden af året 10 Kronor i månaden

§7
Enkan Hedda Lundström från viptorp hvars understöd
varit 5 öckades till 8 Kronor i månaden för återstå-
ende tiden af året

§8
Anders Olsson och hans hustru från Rödmossen
beviljades för återstående tiden af året 12 Kronor
i månaden

§.9
Enkan Anna Nylander boende vid Öhmanstorp
som har 5 minderåriga barn beviljades för den åter
stående tiden af året 12 Kronor i månaden

§10
Enkan Anna Albertina Anderson beviljades för
återstående tiden af året 12 Kronor i månaden

§.11
Nämden beslöt att det understöd som utgått
till öfriga understödstagare skulle utgå
oförändrat till årets slut eller till dess för-
ändring deraf vore nödvändig

§.12
Att justera detta protokoll utsågs ledamöterna
Herra J Engström och A Ahlborg

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt:
/A, Ahlborg,/
/Joh, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 juli 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105727.

Personrelationer